Site Map

Bugün : 23.01.2022

BiliÅŸim Suçları,BiliÅŸim Suçlarıyla Mücadele

Türkiye'de BiliÅŸim Suçları 

GÄ°RÄ°Åž                                                                                      
 
      Teknolojinin her geçen gün; insanoÄŸlunu daha rahat ve daha mutlu yaÅŸaması için sürekli deÄŸiÅŸim içerisinde bulunması sevindirici olmakla birlikte; bu deÄŸiÅŸim veya bu ilerleme suç kavramının da gelecekte daha farklı olacağının sinyallerini vermekte,ÅŸimdiden gerek ülkelerin gerekse de kiÅŸilerin başını fena ÅŸekilde aÄŸrıtmaktadır.

      Bilgisayar ve internet teknolojisinin hızlı geliÅŸimi sonucu oluÅŸan e-dünya düzeninde normlar ve etik deÄŸerleri[1] azami süratte ÅŸekillenmektedir.EÄŸitimde ticarete,devlet sektöründen özel sektöre,eÄŸlenceden alışveriÅŸe kadar birçok avantaja olanak saÄŸlayan (Dokurer 2001) bu hızlı geliÅŸim,sosyal ve teknolojik yönden dengesiz deÄŸiÅŸimler,tehlike ve tehditleri de ortaya çıkarmıştır.Her dönemde,o döneme ait deÄŸerlere göre ÅŸekil alan suç kavramı,günümüzde geliÅŸen teknoloji ile bu yönde kendini çoktan biçimlendirmeye baÅŸlamıştır. Günümüzde bilginin önem kazanması ve (sosyal,ekonomik,siyasal) konular [2] üzerinde söz sahibi olmak isteyenler için biliÅŸim teknolojileri fevkalade önemli bir araç konumunda olmaktadır.

      Suç kavramları arasında kendisine yer açan "BiliÅŸim Suçları" da geliÅŸen teknolojinin içerisinde ifade edilmeye baÅŸlamıştır.BiliÅŸim teknolojileri ile beraber artık ülkeler arasındaki sınırlar kalkmış,bilgisayar aÄŸları,Internet vb. ile uluslar arası bir boyut kazanmıştır.Bu baÄŸlamda biliÅŸim suçları ile gereken mücadelenin verilebilmesi ancak,dünya çapında bir iÅŸbirliÄŸi ile mümkün olabilmekte ise,bunun tersine ulusal baÄŸlamda baÅŸarılı olmak neredeyse mümkün deÄŸildir.

   Bilgi güvenliÄŸi konusunda G.J.Simmons'ın[3] belirttiÄŸi gibi "Bilgi güvenliÄŸi,fiziksel bir deÄŸerliliÄŸi bulunmayan bilgi temelli sistemlerde bilgi dolandırıcılığını tespit etmek,buna karşı korunmak veya baÅŸarılı olmasını engellemekle ilgilenir."Bilgi güvenliÄŸinin saÄŸlanması hususunda,bilgi edinen ve paylaşımında bulunanlar hassas olmalıdır.Çünkü bilgi güvenliÄŸi yalnız bir kuruma ait olmamakla birlikte,bu ortam içerisindeki herkese lanse edilmiÅŸ bir kavramdır. 
 

"BÄ°LİŞİM" ve "BÄ°LİŞİM SUÇLARI" KAVRAMLARI 
 

    "BiliÅŸim" (Informatics,Information System)[4] kelime anlamıyla[5];insanların teknik,ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletiÅŸiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin,özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akılcı bir ÅŸekilde iÅŸlenmesine  
 

Tarayıcınız bu resmin gösterilmesini desteklemiyor olabilir.

* Polis Akademisi 1.Sınıf ÖÄŸrencisi  

[1] - DOKURER,Semih-"Ülkemizde BiliÅŸim Suçları ve Mücadele Yöntemi",http://www.bayar.edu.tr/baum/dokumanlar/bilisimsuclari.pdf
[2] - ÖZDEMÄ°R Mehmet-"BiliÅŸim Suçları Ve Mücadelede Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri" 
[3] -Bknz.http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/indices/a-tree/s/Simmons:G=_J=.html,Çankaya,Ayhan - BiliÅŸim Suçları
[4] - http://www.bilisimterimleri.com/?arananterim=biliÅŸim&dil=tr
[5] - Türk Dil Kurumunun Hazırlamış OlduÄŸu Türkçe Sözlükteki "BiliÅŸim" Tanımı 
 
denir.Halk arasında biliÅŸim kavramı ile bilgisayar birlikte anılmaktadır.Buna raÄŸmen biliÅŸim bir bilim olmasına raÄŸmen,bilgisayar ise biliÅŸimin bir ürünüdür.Bununla birlikte bilgisayarın sözlükteki manasını dikkate aldığımızda da bu ayrımı görebiliriz.Tanıma göre bilgisayar[6];çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal iÅŸlemlerden oluÅŸan bir iÅŸi,önceden verilmiÅŸ bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç,veya elektronik beyin olarak ifade edilir.BiliÅŸim ve bilgisayar terimleri arasındaki bariz fark; biliÅŸim bilginin kendisi olarak tabir edilirken,bilgisayar ise bu bilgiyi iÅŸleyen araçtır.

     "BiliÅŸim Suçları" halk deyimiyle  "Bilgisayar Suçları" olarak tanımlayabildiÄŸimiz gibi "Ä°letiÅŸim Suçları" , "Internet Suçları" , "Dijital Suçlar" , "Teknolojik Suçlar" ,  gibi tanımlamalar da yapabiliriz. [ Computer Crimes, Cyber Crimes,Internet Technology Crimes,Digital Crimes ][7] .Genel manada biliÅŸim suçları, her türlü teknoloji kullanılarak,kanuni olmayan  yollarla kiÅŸisel ya da kurumsal bilgisayarlarda,sistemler üzerinde zarar verici etki bırakmaktır.BiliÅŸim teknolojilerinde suç meydana gelebilmesi için mutlaka teknoloji kullanılmalıdır.Bu teknoloji bilgisayar,kredi kartı,telefon,poss makinesi,elektronik bir cihaz olarak düÅŸünülebilir..BiliÅŸim suçları hakkında AET Uzmanlar Komisyonu'nun [8]Mayıs 1983 yılında Paris Toplantısında yaptığı tanımlamaya göre; "Bilgileri otomatik iÅŸleme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemde gayri kanun,gayri ahlakî ve yetki dışı gerçekleÅŸtirilen her türlü davranıştır." denmektedir. 
 

BÄ°LİŞİM SUÇLARININ TÜRLERÄ°,HUKUKî MÜEYYÄ°DELER(YAPTIRIMLAR),ÖRNEKLER VE ALINABÄ°LECEK ÖNLEMLER 
 

      Suçun iÅŸlenmesindeki esas konuyu suçlar arasındaki farklar oluÅŸturur.Bir hedefe ulaÅŸabilmek için türlü yollar kullanılabilir,bunun ötesinde asıl amaç hedeftir.Suç çeÅŸitleri ayrımında [9]11.06.1999 tarihinde BirleÅŸmiÅŸ Milletler ve Avrupa BirliÄŸi tarafından hazırlanan "BiliÅŸim Suçları" raporuna göre ; suç çeÅŸitleri altıya ayrılmaktadır.Bunlardan birincisi "Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz EriÅŸim ve Dinleme" olarak tanımlanır.Ä°kinci olarak tanımlanan biliÅŸim suçu "Bilgisayar Sabotajı" dır.Bir diÄŸer suç kavramı "Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık" olarak kabul görür.BaÅŸka bir siber suç ise "Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik" kavramıdır.BeÅŸinci suç türü ise "Kanunla KorunmuÅŸ Bir Yazılımın Ä°zinsiz Kullanımı" ÅŸeklindedir.Son olarak tanımlanan biliÅŸim suçu ise "DiÄŸer Suçlar" baÅŸlığı altında Yasadışı Yayınlar,Pornografik Yayınlar (Büyük ve Çocuk Pornografisi),Hakaret ve Sövme olarak deÄŸerlendirilir.  [Computer Sabotage , Unauthorizied Access,Computer Fraud ,Child-Adult Porn ] Buna benzer yine Internet ortamında iÅŸlenen suçlarla mücadele etmek maksadıyla, 23 Kasım 2001 tarihinde BudapeÅŸte'de imzaya açılan,Avrupa Ülkeleri ile Kanada,Japonya,Güney Afrika ve ABD dahil 33 devlet tarafından imzalandığı halde henüz Avrupa BirliÄŸi ile flört eden Türkiye'nin imzalamamış olduÄŸu; Avrupa Konseyi Siber Suç SözleÅŸmesine göre;bilgisayar veri ve sistemlerinin gizliliÄŸine,bütünlüÄŸüne ve kullanımına açık bulunmasına yönelik suçlar kapsamında hukuka ayıkırı eriÅŸim,yasa dışı müdahale,verilere müdahale,sistemlere müdahale,cihazın kötüye kullanımı fiilleri;bilgisayarla iliÅŸkili suçlar çerçevesinde ise sahtecilik,dolandırıcılık,telif haklarının ve benzeri hakların ihlaline iliÅŸkin fiiller ve içerikle iliÅŸkili olarak çocuk pornografisine yönelik fiiller,cezalandırma konuları arasında sayılmış;bu hususlarda ulusal ve uluslar arası alanda gerekli etkin yaptırım ve iÅŸbirliÄŸine iliÅŸkin düzenlemeler belirtilmiÅŸtir.Avrupa devletlerinin bir çoÄŸu (Almanya,Ä°talya,Finlandiya,Avusturya,Yunanistan,Ä°sveç,Danimarka,Norveç ve Hollanda gibi) mevcut yasal hükümlere eklemeler yapmış;ABD,Ä°ngiltere ve Ä°rlanda gibi Anglosakson sistemine dahil bazı devletler ise bu konularda özel düzenlemelere gitmiÅŸlerdir. 
 

Tarayıcınız bu resmin gösterilmesini desteklemiyor olabilir.

[6]  - Türk Dil Kurumunun Hazırlamış OlduÄŸu Türkçe Sözlükte "Bilgisayar" Tanımı
[7] - http://www.bilisimterimleri.com 
[8] - YazıcıoÄŸlu,1997 
[9] -http://www.caginpolisi.com.tr/24/43-44-45-46.htm,Özdemir Mehmet-BiliÅŸim Suçları Ve Mücadelede TaÅŸra TeÅŸkilatında Karşılaşılan Problemler Ve Çözüm Önerileri 
 

     1999 ve 2001 yıllarında belirtilen sözleÅŸme ve raporlarda belirtilen biliÅŸim suçlarını daha geniÅŸ baÄŸlamda inceleyelim. 
 
1)Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisi EriÅŸim ve Dinleme  
 

 "EriÅŸim" sistemin bir kısmına,bütününe,bilgisayar ağı veya içerdiÄŸi verilere,programlara;yine programlar,casus yazılımlar,virüsler,trojanlar,wormlar vb.  ile ulaÅŸma anlamındadır.Günümüzde özel hayatın gizliliÄŸinin korunması için kanunlarda gerekli müeyyideler konulması ile birlikte dinlemeler,eriÅŸimler,izinsiz kiÅŸi ya da kurum bilgisayarlarına,sistemlerine girmek suç olarak kabul edilmiÅŸtir.

     Günlük yaÅŸantımızda geliÅŸen teknoloji ile birlikte daha rahat ve modern bir ortam saÄŸlayan iletiÅŸim kavramı ile birlikte geliÅŸen bilgisayar teknolojisi sayesinde iÅŸlemler kolaylaÅŸmakta ve kiÅŸiler,bankalar,resmi kuruluÅŸlar,ticari kuruluÅŸlar,hastaneler,bilgi depolayan sistemler,istihbarat birimleri,hızlı iletiÅŸim gerektiren iÅŸlemler çoÄŸu zaman bilgisayar teknolojileri kullanarak yapılmaktadır. Türkiye'de iÅŸlemekte olan kamu kurumları,ÅŸirketler,özel ve tüzel eÄŸitim kurumları,bankalar,ticari kurumlar ve birçok organizasyon; teknolojinin getirmiÅŸ olduÄŸu geliÅŸmelerden faydalanmakta ve bu sayede daha rahat ve kolay iÅŸlemlerini tamamlamakta,bir yandan kahvaltısını yaparken diÄŸer yandan [10]Internet üzerinden alışveriÅŸ yapabilmekte,büyük miktarda paraları rahatça bir yerden baÅŸka bir yere aktarabilmekte,kamu hizmeti olarak online pasaport,hastane muayene fiÅŸi,iÅŸ baÅŸvurusu gerçekleÅŸtirebilmekte, bir çok iÅŸlemi zahmetsiz bir ÅŸekilde yürütebilmektedir.Fakat bu iÅŸlemler sırasında belirli bir politikanın yapılmaması,gerekli düzenlemelerin uygulamaya konulamaması sonucunda kiÅŸi ya da kurumlar küçümsenmeyecek ÅŸekilde tehlikelere maruz kalmakta ve sonuç olarak biliÅŸim suçu ortaya çıkmaktadır.

     Bilgilerin toplandığı bu tür sistemlere,bilgisayarlara girmek,bilgilere eriÅŸmek suç olarak kabul edilmektedir.Günümüzde telefon dinlemeleri veya  kiÅŸilerin özel mülklerine girmek nasıl savcı izni olmadan mümkün olmamakta ise yine kiÅŸiler veya kurumlar arası haberleÅŸmenin bilgisayar üzerinden dinlenmesi veya izinsiz bilgilerin alınması da kiÅŸi özel mülkü ya da kiÅŸilerin ÅŸahsiyetlerine taciz olarak kabul edilmektedir ve suç oluÅŸturmaktadır.

     Ülkemizde bu konuda TCK'nın (Türk Ceza Kanunu) 243. maddenin 1. ve 2. fıkrasında açıkça belirtilmiÅŸtir. 
 

TCK 
 

Madde 243 
 

 1. Bir biliÅŸim sisteminin bütününe veya bir kısmına,hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.
 2. Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde,verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

 

Amerika BirleÅŸik Devletlerinde  yapılan araÅŸtırmalarda gerek kamu kurumlarında,gerek ticari firmalarda çalışan insanların mesai saati (9.00-17.00) arasında Internet sohbeti (Chat-ICQ,MSN,Yahoo Messenger,Mirc Vb.) ve pornografik siteler ile meÅŸgul olmanın doruÄŸa çıktığını tespit edilmiÅŸtir. Çalışanlarında bu durumda performansı düÅŸmekte,kurum veya ticari ÅŸirketin verimliliÄŸi bariz oranda azalmaktadır.(Turk.Internet.Com15.10.2001) 
 

Tarayıcınız bu resmin gösterilmesini desteklemiyor olabilir.

[10] - Bknz.E-devletim projesi.
[11] - TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında organizasyonu saÄŸlayan, böylece bir yerden diÄŸerine veri iletiÅŸimini olanaklı kılan pek çok veri iletiÅŸim protokolüne verilen genel addır. Bir baÅŸka deÄŸiÅŸle, TCP/IP protokolleri bilgisayarlar arası veri iletiÅŸiminin kurallarını koyar.Bu protokollere örnek olarak, dosya alma/gönderme protokolü (FTP, File Transfer Protocol),Elektronik posta iletiÅŸim protokolü (SMTP Simple Mail Transfer Protocol) verilebilir.TCP/IP protokolü aynı zamanda, diÄŸer iletiÅŸim aÄŸlarında da kullanılabilir.  
Özellikle pek çok farklı tipte bilgisayarı veya iÅŸ istasyonlarını birbirine baÄŸlayan yerel aÄŸlarda (LAN) kullanımı yaygındır.

     Bu durum Türkiye'de dahi pek farklı deÄŸildir.Mirc,ICQ vb. programlarla chat yapan(internet üzerinden sohbet eden) ,bir program vasıtasıyla iletiÅŸim saÄŸlayan kurum veya ticari ÅŸirket çalışanları, farkında olmadan karşısındaki kiÅŸi ya da gruba [11]IP (Internet Protocol)  numaralarını göstermekte,ya da karşı taraf bazı hack programları (baÅŸka türlü araçlar vasıtasıyla) ile bu numaraya eriÅŸebilmekte ,bu IP numarasını alan kiÅŸilerin de yine HACK türü programlarla vs. bilgisayar aÄŸlarına (network) girebilmekte ve kendi emelleri doÄŸrultusunda hareket edebilmekte,hesaplarına para aktarabilmekte,bir hesaptan baÅŸka bir hesaba para nakli yapabilmekte, ya da eriÅŸtiÄŸi hesapları rahatça silebilmektedir.

     [12]Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü yukarıda olabilecek tehditlere karşı alınması gereken önlemleri ÅŸu ÅŸekilde sıralamıştır ;

-Åžirketinize veya ÅŸahsınıza ait önemli bilgilerinizin yer aldığı bilgisayarınız ile özel güvenlik önlemleri almadan internete baÄŸlanmayınız.Ä°nternette hiçbir zaman %100 güvenlik saÄŸlanamaz.

-Özellikle chat (sohbet) ortamında bilgisayarınıza saldırılabileceÄŸi,Chat'de tanıştığınız kiÅŸilere ÅŸahsınız,aileniz,adres,telefon,IP'niz vs. konularında bilgi vermemeniz gerektiÄŸini kesinlikle unutmayınız.

      Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'nün belirttiÄŸi hususlar genel baÄŸlamda ele alınmış ve sadece uygulayıcılar üzerine eÄŸilmiÅŸtir.Daha geniÅŸ baÄŸlamda ve sorunun temeline inersek hem uygulayıcı hem de yöneticiler (ISS,GSM) üzerinde düÅŸen sorumlukları irdelememiz gerekir.

      Kısa ÅŸekilde alınabilecek önlemlerden bahsedecek olursak; online hizmetler (bilgisayar destekli iÅŸlemler,kiÅŸisel bilgisayarlar dahil) yürüten resmi veya ticari (özel) kurumlarda bu tür tehdit veya tehlikelere karşı eÄŸitim ve seminerlerin aldırılması; gerekirse bilgisayarların sisteme eriÅŸim öncesi "Güvenlik Önlemleri" hususu ekran üzerinden belirtilmeli,lisanslı güvenlik programları kullanılmalı, "BiliÅŸim Suçları" konulu yazılar,makaleler,denemeler,tanıtımlar,sempozyumlar,paneller,habeler yapılmalı ve bu yolla internet ve gsm kullanıcıları haberdar edilmelidir.

      Ayrıca online hizmetler sunan kurum veya kuruluÅŸların ya da ticari ÅŸirketlerin,bilgi iÅŸlem yöneticileri,bilgi iÅŸlem yöneticileri internet ile baÄŸlantısı olan bilgisayar ağının,fiziksel alt yapı güvenliÄŸini saÄŸlamalıdır.Saldırı düzenlendiÄŸinde saldırı tespit sistemleri (intrusion detection technologies for the internet )[13] ile sık sık kontrol yapılarak saldırılara karşı gereklin önlem alınmalı,sistem üzerindeki açıklar kapatılmalıdır.Güncel biliÅŸim haberleri takip edilerek, bilgi iÅŸlem yöneticilerinin karşısına çıkabilecek her türlü problemden haberdar  edilmelidir.Fakat buna raÄŸmen bilgi iÅŸlem merkezleri devamlı meÅŸgul edilmekte ve bilgi iÅŸlemin aslî görevi olan bu çalışmaları yapılamamaktadır.

     Bu bölümde incelememiz gereken konulardan biri de casus yazılımlardır.Bu yazılımlar hukuki olarak suç sayılmamaktadır,fakat bu konuda tartışmaya açık bir kavram  olduÄŸu da bir gerçektir. 
 

-Casus Yazılımlar Ve Etkileri [14] 
 

      Casus yazılımlar bir bilgisayara kurulduktan sonra bilgisayarınıza girdikten sonra bilgisayarınızda farklı etkiler bırakarak,ya da bilgisayarınız içerisinde deyim yerindeyse casusluk yaparak rahatsız eden yazılımlar olarak ifade edilir.

      Casus yazılımların belli baÅŸlı amaçları; eriÅŸtiÄŸi ya da kurulduÄŸu bilgisayarlardaki verileri,gezilen siteleri,bilgisayar içeriÄŸindeki bilgilerin iÅŸe yarayan kısımlarını belli bir hedefe(doÄŸrudan merkeze) göndermesine ya da bilgisayardan istenmeyen reklamların çıkmasına,internetten reklam indirmesine yol açmaktadır.

      

Tarayıcınız bu resmin gösterilmesini desteklemiyor olabilir.

[12] - http://www.iem.gov.tr/iem/?idno=147
[13] - http://isp-planet.com/services/ids/forescout.html
[14] - Mavituna,Ferruh, Casus yazılımlar nedir ne deÄŸildir ?   http://ferruh.mavituna.com/article/?218 

 

     Casus yazılımların bu ÅŸekilde çalışmasının baÅŸlıca sebepleri arasında;bu tür yazılımların milyonlarca bilgisayarda olması ve herhangi bir reklamın yukarıda bahsettiÄŸimiz ÅŸekilde yayınlanması demek,milyon dolarlarla hesap edilebilecek bir getiri demektir.Yani bu sayede büyük kitlelere ulaşılmakta ve casus yazılımlar esas amaçlarına ulaÅŸmaktadır.

   Bu yazılımlar siz farkınızda olmadan çok kolay ÅŸekilde bulaÅŸmaktadır.YüklediÄŸiniz oyunlarda,download(yükleme) programlarında,yardımcı araçlarda ve daha birçok sizin bilgisayarınıza aktarılabilecek yollarla bulaÅŸabilmektedir.Yapmakta olduÄŸunuz iÅŸlemler sırasında bir programın vb. casus yazılımı olup olmadığını "Casus Yazılımlar Listesi" (Genel olarak Gator,Kazaa,Imesh,DC++,Alexa,Google Toolbar,Tüm Toolbarlar [All Tollbars] ,Cute FTP,Getright,Flashget )[15] oluÅŸturulmuÅŸ kaynaklardan bakarak anlayabilirsiniz.

      Casus yazılımların kiÅŸiye ve bilgisayarına yönelik zararların başında; kiÅŸisel bilgilerinizi çalmak diyebiliriz.Bu tür programlar interneti yavaÅŸlatırken,dışarı veri gönderip bilgisayarınıza reklam yükler.Bilgisayarınızda  açıklar oluÅŸturur ve bilgisayarı yavaÅŸlatır.Bazıları (dialer) dediÄŸimiz programlar ile yurtdışı internet baÄŸlantısı yaparak yüksek miktarda telefon faturası ödemenize sebep olur.Dialer dediÄŸimiz programlar genellikle pornografik sitelerden bilgisayara bulaşır.Bu tür site ve programlardan uzak durulması hem sizin hemd e bilgisayarınız açısından en iyisi olacaktır.

      Casus yazılımlar virüs deÄŸildir,dolayısıyla anti-virüs programları iÅŸe yaramaz.Bu tür programları bilgisayarınızdan silmek için Casus Yazılım Temizleme Programları kullanılmalıdır(Ad-Aware).Gerekli görülmediÄŸi sürece internet onayı gerektiren sitelerde "Evet" e tıklanmaması,bilinmeyen programların yüklenmemesi,firewall kullanılması,anti-Casus programlarının kullanılması ve devamlı güncelleÅŸtirilmesi gerekir.

      Kanunen bu tür yazılımlar suç sayılmıyor,fakat bu da tartışmaya açık bir konu olarak süregelmektedir.Bu tir yazılımların lisans anlaÅŸmasında bu tür yazılımların kullanılmasını siz kabul etmiÅŸ sayıp yüklüyorsunuz,bu da bu tür yazılımları kanuni olarak gösteriyor. 
 

2)Bilgisayar Sabotajı 
 

      Yetkisiz eriÅŸimin aktif sahası olarak da nitelendirilen "Bilgisayar Sabotajı",yalnız sisteme eriÅŸimle kalmamakla birlikte,eriÅŸtiÄŸi sistem (bilgisayar)'ın içerdiÄŸi bilgileri silme veya deÄŸiÅŸtirme olarak ifade edilir.Fiziksel olarak bilgilerin yok edilmesi veya silinmesi yani bilgilere sanal ortam haricinde yapılan dış etkiler de bilgisayar sabotajına girmektedir.

      Bir bilgisayara veyahut sisteme  yetkisiz eriÅŸim saÄŸlayanlar; sadece eriÅŸtiÄŸi bilgileri incelemekle,kopyalamakla kalmıyor,kendi menfaatleri doÄŸrultusunda bu bilgileri deÄŸiÅŸtirebiliyor,silebiliyor ya da bu bilgileri kanun dışı kullanmak isteyenlere satabiliyor.

     Türkiye'de "Bilgisayar Sabotajı"  kavramının suç sayılması TCK(Türk Ceza Kanunu)'nun 243. maddesinin 3.fıkrasının,244. maddesinin 1 ve 2. maddelerine göre; 
 

TCK 

Madde 243: 

   (3)Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiÄŸi veriler yok olur veya deÄŸiÅŸirse, altı aydan iki yıla      

   kadar hapis cezasına hükmolunur.

 

Tarayıcınız bu resmin gösterilmesini desteklemiyor olabilir. 
[15] - Daha GeniÅŸ Bilgi Ä°çin; 
         http://virgolamobile.50megs.com/spyware/spyware.htm 
           http://www.spywareguide.com/product_search.php 
           http://www.safer-networking.org/index.php?lang=en&page=knowledgebase/threats 
 
 
 
 

Madde 244: 
 

 1. Bir biliÅŸim sisteminin iÅŸleyiÅŸini engelleyen veya bozan kiÅŸi, bir yıldan beÅŸ yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  
  (2) Bir biliÅŸim sistemindeki verileri bozan, yok eden, deÄŸiÅŸtiren veya eriÅŸilmez kılan, sisteme veri yerleÅŸtiren, var olan verileri baÅŸka bir yere gönderen kiÅŸi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 
 

     Günümüzde tüm dünya ülkelerinin baÅŸ belası olarak kabul edilen ve son zamanlarda etkili olan "Bilgisayar Sabotajı"  suçu ile ilgili olarak birçok örnek vermek mümkündür.Çünkü bu tür olaylarda mali zarar yüklü miktarda olmakta ve derhal önlem alınması gerekmektedir.Örnek vermek gerekirse: Bilgisayarın içerdiÄŸi bilgileri kısmen ya da tamamen alıp tehdit yoluyla para sızdırması olmakta,girdiÄŸi bilgisayara zarar vererek verilerin kaybolmasına ya da  kendi menfaatleri doÄŸrultusunda kullanmak ÅŸeklinde olmaktadır.

     Genellikle Rusya,DoÄŸu Avrupa ve UzakdoÄŸu'da odaklanan hacker,cracker grupları belirli bir örgütsel hiyerarÅŸi ve çalışma sistemi çerçevesinde para karşılığı dijital bilgi çalma,bozma gibi faaliyetler yürütmektedirler.(E-Mafya) [16]

     Ülkemizde ise bu tür faaliyetler organizasyon ÅŸeklinde(e-mafya) ÅŸeklinde olmasa bile (nadir faaliyet gösterebilmektedir), onu geçmemek suretiyle gruplar,çeteler oluÅŸturmak suretiyle kiÅŸisel ya da kurumsal bilgisayarlara saldırı düzenlemek suretiyle gerçekleÅŸmektedir.  
 
-Virüsler,Wormlar,Zombiler [17]  
 
      Virüsler ve wormlar kötü amaçlı olarak yazılmış kodlardır. Virüsler, bilgisayarda çalıştırıldığında herhangi bir ÅŸekilde zarar veren küçük programcıklardır ve bu programcıklar sanılanın aksine bilgisayarda cok yer kaplamazlar.Wormlar ise virüsler gibi kodlardan üretilmiÅŸtir,fakat virüslerden farkı virüs ile etkileÅŸim halinde olunca aktif olur,fakat wormlar bilgisayar girdiÄŸi andan itibaren çalışmaya baÅŸlar ve kendisini farklı bilgisayarlar aramaya devam ederler. Bir diÄŸer farkı da Bilgisayar kurtlarının(wormların), bilgisayarınızın hafızasında boÅŸ yer kalmayana kadar kendini kopyalan programlardır. bilgisayar kurtları bilgisayarın hafızasını kaplar ve böylece bilgisayarın yavaÅŸlamasını ve hatta çökmesini amaçlar.Virüsler, disket, cd, internet, e-posta gibi yolları kullanarak bilgisayara bulaşırlar. Bilgisayar kurtları(wormlar) ilk önce Ram'de kendine bir yer bulur ve kendini oraya kopyalar daha sonra ise yeni kopyayı çalıştırır. Bu programın çalıştırılmasıyla bir döngü oluÅŸur ve devamlı olarak ilk baÅŸlatılan programın kopyası üretilmekte sonra da bu kopyalar çalıştırılmaktadır. Bu kopyalama hafızada yer kalmayıncaya kadar devam eder ve hafıza dolduktan sonra bilgisayar yavaÅŸ çalışmaya baÅŸlayacak veya çökecektir.Bu bölümde zombileri de ele alacağız.Zombiler (Ddos saldırıları)'nın hedefi sistemi iÅŸlemez hale getirmektir.Bazı Ddos atakları hedef sistemi iflas ettirmek için tasarlanmışken diÄŸer bazıları da hedef sistemi meÅŸgul edip normal iÅŸleyiÅŸini yavaÅŸlatmak için tasarlanmıştır.Ddos atağı düzenleyen kiÅŸi kimliÄŸini ele vermemek için atakları "zombi" adı verilen bilgisayarlar üzerinden yapar.Bu kiÅŸiler IP Spoofing(IP gizleme) yaparak kimliklerini saklayabilmektedir.Ip Smoofing aslında bir güvenlik önlemi olarak yaratılmıştır.Fakat bunu suç aleti olarak ele alınması amaca göre kullanılması ÅŸeklinde olmaktadır.

      Bu tür kötü amaçlı yazılmış kodlar,baÅŸkalarına zarar vermediÄŸi sürece suç sayılmamaktadır.Fakat bu tür kodlar; kiÅŸi ya da kurumlara intikal eder ve zarar verirse suç teÅŸkil etmeye baÅŸlar.Bir tehlike açısından suçtan bahsedebilmek için objektif olarak bir hareketin yapılması ve bu hareketin yapılması ve bu hareketin sonucunda ceza  
 

Tarayıcınız bu resmin gösterilmesini desteklemiyor olabilir. 

[16] - http://www.baskent.edu.tr/~cigir/emafya.htm 
[17]Özdilek,Ali Osman(Av.)http://www.tbmpd.org.tr/modules.php?name=Sections&op= viewarticle&artid=10&page=1 
 
 
 

hukuku açısından bir netice meydana gelme ihtimalinin kuvvetli olması gerekir.Yoksa sırf kod yazımı saikten öte bir anlam ifade etmemelidir.

     Türkiye'de kötü amaçlı kodları yazma bunu yaymaya iliÅŸkin açık bir  hüküm bulunmamaktadır.Kötü amaçlı kodlarla bilgisayarlara zarar verme doktrini genellikle "sistem ve unsurlarına yönelik nas-i ızrar suçu" [18] olarak adlandırılmaktadır.Yukarıda sabotaj konusunda belirttiÄŸimiz TCK maddelerine bu bölümü de dahil etmek belki de en uygun olanıdır.Çünkü bu konuda daha geniÅŸ baÄŸlamda kanunlarımızda ne yazıkki belirtilmemiÅŸtir.

 
3)Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık  
 

      Dolandırıcılık genel baÄŸlamda [19]"Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya baÅŸkasının zararına olarak, kendisine veya baÅŸkasına bir yarar saÄŸlamaya" denmektedir.BiliÅŸim kavramı olarak "Dolandırıcılık" bilgisayar veya iletiÅŸim araçlarıyla kiÅŸileri ÅŸaşırtma,aldatma,kandırma olarak tarif edilebilir.

      Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık; kredi kartlarının bir benzerinin  yardımcı programlarla        ( [20]Card Generator vb.)  oluÅŸturulması ile,yetkisiz ve izinsiz eriÅŸilen bilgilerin kopyasını olmak ÅŸeklinde,finans bilgilerinin tutulduÄŸu programlarla yapılan deÄŸiÅŸiklik ile istenilen kiÅŸinin hesabına istenildiÄŸi kadar para aktarmak suretiyle ve kiÅŸiler arasında mali alışveriÅŸi olan kiÅŸilerin adına mail vs. ÅŸeklinde iletiÅŸim kurarak; kiÅŸileri kandırarak dolandırıcılık suçu iÅŸlenmektedir. 
 

Ülkemizde TCK(Türk Ceza Kanunu)'da 158.maddenin (1). fıkrasının  (f) bendinde,244.maddenin (3).fıkrasında ve 245.maddesinin (1). fıkrasında; 
 

Madde 158 
 

Nitelikli Dolandırıcılık

    (1) 
     (f) BiliÅŸim  sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle; 
 

Madde 244 
 
Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluÅŸuna ait biliÅŸim sistemi üzerinde iÅŸlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

 Madde 245 
 

 1. BaÅŸkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kiÅŸinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya baÅŸkasına yarar saÄŸlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

 
 

4)Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik 
 

      Klasik olarak tabir ettiÄŸimizde :Bir ÅŸeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece olarak tarif edilmektedir.Bazen ileri teknoloji ürünü cihazlar kullanılarak,bazen de çok basit web programcılığı ( [21]Fakemail,Phishing) yöntemiyle sahtecilik yapılmaktadır. Günümüzde baÅŸkalarının adına e-mail göndererek,ticari ve özel iliÅŸkileri zedelenmesini saÄŸlamak,baÅŸkalarının adına web sitesi hazırlamak ve bu web sitesinin tanıtım amacıyla baÅŸkalarına e-mail ve mesaj göndererek (iletiÅŸim kurarak) ve bu mesajlarda da maÄŸdur olan ÅŸahsın telefonlarını vererek,sahte para,sahte evrak,sahte bilet vb. basma yönetimiyle bu suç iÅŸlenmektedir.

Tarayıcınız bu resmin gösterilmesini desteklemiyor olabilir.

[18] -http://www.ankahukuk.com/index.php?option=content&task=view&id= 21&Itemid=2
[19] - Tck Madde/157,Dolandırıcılık Tanımı 
[20] - http://www.olympos.org/article/articleview/261/1/10-Yılmaz,Murat 
[21] - Örn. http://members.lycos.co.uk/darkyangel/fake/ (Fake Adresi) 
 
 
 
 
 

Ülkemizde bu konuda TCK(Türk Ceza Kanunu)'da  245. madde 2.fıkrada; 

TCK 

Madde 245 
 

 1. Sahte oluÅŸturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya baÅŸkasına yarar saÄŸlayan kiÅŸi, fiil daha ağır cezayı gerektiren baÅŸka bir suç oluÅŸturmadığı takdirde, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  

Ve genel manada sahtecilik suçları da 197,199,202,204.. maddelerinde belirtilmektedir. 
 

-PHISHING  (AVLAMA) VE FAKEMAIL (Sahte Elektronik Posta) 
 

      Ä°nsanoÄŸlu her geçen yüzyılda devamlı deÄŸiÅŸim içerisinde olmuÅŸ,çevrenin getirmiÅŸ olduÄŸu yeniliklere ayak uydurmuÅŸ,kendi doÄŸası gereÄŸi hep farklı ve yeni konular üzerinde yoÄŸunlaÅŸmıştır.Bu deÄŸiÅŸim içerisinde günümüzde meydana gelen en önemli geliÅŸmelerden biri ÅŸüphesiz internet olacaktır.Ä°nternet üzerinden; kiÅŸiler çok rahat bir ÅŸekilde,e-posta hizmetleri,e-bankacılık,e-alışveriÅŸ gibi konuları halledebilmektedir.

      Her güzel geliÅŸmenin yan etkisi olduÄŸu gibi; internet üzerinden kolayca ve rahat ÅŸekilde halledilebilen bu konuların da istismarı yapılmaktadır.Buna "PHISHING" yöntemi denmektedir.Ä°ngilizce "Balık tutma" manasındaki "Fishing" sözcüÄŸünün "f" yerine "ph" konulmasıyla oluÅŸturulmuÅŸ bir biliÅŸim terimidir.

      Phishing yöntemiyle kredi,Atm kart numaraları (ÅŸifreleri,güvenlik kodları) ,genel baÄŸlamda ÅŸifreler veya parolalar,hesap numaraları,internet bankacılığında kulanılan kullanıcı adı ve ÅŸifreleri vs. ele geçirilebilmektedir.Pishing  yöntemi sahte posta (fakemail) ile hedef kullanıcıya ulaÅŸarak yapılmaktadır.Bu yöntem; hedef kullanıcının baÄŸlantı halinde olduÄŸu kullanıcı adı,ÅŸifre yazarak girdiÄŸi her türlü web site adına (internet bankacılığı,e-ticaret);kullanıcıya e-posta göndermek suretiyle  dolandırmayı (aldatmayı) amaçlarlar.Bu  dolandırma ya da aldatma türü bazen kiÅŸilerin e-maillerine sanki iliÅŸkisi olduÄŸu web sitelerinin adına gönderiliyormuÅŸ hissi verilerek yapılır.Gelen mailde kiÅŸiye kullanıcı adı ve ÅŸifresinin süre aşımına uÄŸradığı ya da güncelleÅŸtirmesi gerektiÄŸi vb. türlü yazılar,formlar gönderilir.KiÅŸi de bu formları farkında olmadan doldurur ve halen geçerli olan kullanıcı adı ve ÅŸifre dolandırıcıların eline geçmiÅŸ olur.Bazen de yarışma olduÄŸunu ya da e-kart geldiÄŸini söyleyerek gerekli formların doldurulması saÄŸlanmak suretiyle "Phishing" yapılmış olur.

      Öncelikle bu tür dolandırıcılık,,sahtekarlık ve virüslere karşı bilinçli ve bilgili olunmalıdır.Gelen e-mailler itinayla kontrol edilmelidir.Bu tür form doldurma ÅŸeklinde gelen e-mailleri derhal silinmelidir.Ä°ÅŸlemler online yapılırken,irtibat içerisindeki web sitesinin(sayfasının) güvenli olup olmadığı kontrol edilmelidir.EÄŸer adres çubuÄŸunun başında "https://" yazılı durumda ise girdiÄŸiniz site korumalıdır,demektir.Buna karşın normal,korumasız siteler adres çubuÄŸunda "http://" ÅŸeklinde gözükmektedir.Bazı durumlarda böyle bir koruma olabilmekte ve kullanıcı ÅŸaşırtılmaktadır.Bu durumda yapılabilecek; formu doldurmak için girdiÄŸiniz sitenin uzantısına bakmak olacaktır(Hiçbir banka ÅŸifre sormak için e-mail atmaz).Bu uzantı ".com,.net,.org" ÅŸeklinde olmakta ve bazen de ".tr" uzantısı konulmaktadır.Bunun haricinde sayısal veri içeren web sitelerinden (Örn: 172.10.178.12) uzak durulmalıdır.E-mailinize gelen mailin kimden geldiÄŸi ve doÄŸruluÄŸu belirlenmeli,bankanızdan gelen kart ekstreleri devamlı kontrol edilmeli,ve gerekli görülmedikçe güvenilmeyen Network(AÄŸlarda) elektronik iÅŸlem yapılmamalıdır.

      "Phishing" olarak nitelendirilen dolandırıcılığın bir diÄŸer yöntemi ise keyloger tanımlı trojanların bilgisayarlara aktarılması ve bu yazılımların da bilgisayar kullanıcısına ait bilgileri *.txt*(Metin Belgesi) ÅŸeklinde bu yazılımı oluÅŸturan kiÅŸilere göndermesiyle olmaktadır.Bu tür yazılımlar bilgisayarınızın açıklarından,truva atı(trojanlar) aracılığıyla veya kullanıcı kendisi farkında olmadan yükleyebilmektedir.Bilgilerin çalınmaması için sisteminizi gerekli güncelleÅŸtirilmeleri yapılmalı,fayda saÄŸlayabilecek antivirus programları yüklenmeli,formlarda olan otomatik tanıma iÅŸaretçiÄŸi gerekli görülmediÄŸi sürece iÅŸaretlenmemelidir.

      Ülkemizde bu tür suçlara yönelik kanunlarda henüz net bir tanımlama yapılmamıştır.Fakat yeni TCK(Türk Ceza Kanunu)'nın 158. maddesinin f bendi uygulanılabilirliÄŸi sözkonusudur. 
 
 TCK 
 Madde 158 
 

     f) BiliÅŸim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle... 
 

      Bu tür suçların delillendirmek için önce kullanıcıya gönderilen e-posta gözden geçirilmeli,gönderilen e-postanın yönlendirmiÅŸ olduÄŸu adres incelenmeli ve bu site hakkında "Whois" bilgisi yapılmalıdır.Savcılığa yapılan müracaatlarda bilirkiÅŸi tayini söz konusu olmakta bu yüzden e-postanın silinmemesi ya da bu konuda karşı tarafın bilgi sahibi olmaması gerekmektedir.Aksi takdirde delillerin yok olması mümkündür.Uluslararası baÄŸlamda; bu tür suça hazırlıksız yakalan ülkeler yeni kanun tasarılarıyla "Phishing" yoluyla dolandırıcılığı suç kabul etmeye yönelik çalışmaları sürdürmektedirler.Örnek olarak; [22]ABD'li hukukçular bu konuda "The Anti-Phishing Act" olarak adlandırdıkları kanun tasarısı ile büyük finansal kayıplara yol açan sahte elektronik posta eylemleri ve biliÅŸim suçlarının önlemek istemektedir.  
 
 

5) Kanunla KorunmuÅŸ Bir Yazılımın Ä°zinsiz Kullanımı 
 

      "Kanunla KorunmuÅŸ Bir Yazılımın Ä°zinsizKullanımı" yazılımların; yasadışı yöntemlerle kopyalanmasını,çoÄŸaltılmasını,satılmasını,dağıtılmasının ve kullanılmasını ifade eder.

      Ülkemizde 5846 no'lu Fikir ve Sanat Eseleri Kanunu (FSEK) lisanslı yazılımları satın alan kiÅŸiye bir adet kopyalama hakkı vermekte,daha fazla kopyanın yapılmasını,satılmasını,yazılımın kiralanmasını yasaklamaktadır.

      Günümüzde korsan CD basımı ve dağıtılması  korkunç büyüklükte boyutlara ulaÅŸmakta,yapılan operasyonlar sonucu ele geçirilen lisanssız ürünlerin mali deÄŸerinin yüksekliÄŸi bu gerçeÄŸi ortaya koymaktadır.Tüketici (Yazılımı Satın Alan) da lisanssız çoÄŸaltılan ürünleri ucuz olmasından dolayı tercih etmektedir.Unutmamak gerekir ki korsan yazılımları alan ve satan kiÅŸiler kanun önünde suçlu sayılmaktadır.Bu korsan yazılımlar; güvenlikli olmamakla birlikte;kullanımından doÄŸan sorunlar karşısında herhangi bir müracaatta bulunulamamaktadır.Zira bu tür korsan yazılımlar genellikle bilgisayar ve kullanıldığı teknolojik araca zarar vermekte,tamir edilmesi imkansız sorunlara yol açmakta,bazı durumlarda boÅŸ çıkmakta,bazen de virüs barındırmaktadır.

      ÇoÄŸu yazılım ÅŸirketinin yazılım korsanlığına karşı hukuki iÅŸlemlerini yürüten B.S.A.'nın (Business Software Ailliance) verdiÄŸi rakamlara göre ülkemizde lisanssız kullanımın %80'lerin üzerinde olduÄŸu belirtilmektedir. 
 

6)Yasadışı Yayınlar 
 

      Yasadışı olarak kabul edilen unsurların bilgisayar sistemleri,aÄŸları,internet aracılığıyla yayınlanması ve dağıtılması olarak ifade edilir.Kanunun yasaklamış olduÄŸu bu materyaller; web siteleri(sayfaları),[23]BBS'ler,elektronik postalar,haber grupları,forumlar,iletiÅŸim saÄŸlayan her türlü araç,optik araçlar tarafından kayıt yapan tüm sistemler olarak kabul edilir.

     Yasadışı yayınları üç gruba ayırmak mümkündür.Bunlardan birincisi,vatanın bölünmez bütünlüÄŸüne aykırı olarak hazırlanmış terör içerikli internet siteleridir(sayfalarıdır).Bu tür siteleri hazırlayanların asıl amacı sansür konulmuÅŸ [ yapmak istedikleri yayınları kabul edilmediÄŸinden-bölünmez bütünlüÄŸe aykırılık Anayasa md.3 ] anonim olan interneti (WWW)  kullanarak kendilerine taraf toplamayı hedeflerler ve bilinen klasik yollardan ulaÅŸtıramadıkları ideolojilerini,vatanın bütünlüÄŸünü bozacak düÅŸüncelerini bu sayede ifade etmektedirler.[23]

      Yasadışı yayınların bir diÄŸeri ise toplumun genel ahlakına,ar ve haya duygularına aykırı düÅŸen yayınlardır.Bunlar pornografik görüntü veya yazılar ÅŸeklinde olmaktadır.Belki de her gün binlerce pornografik yayın internet üzerinden faaliyete geçmekte,bunların çoÄŸu da çocuk pornografisi üzerine olmaktadır.Bu konuyu aÅŸağıda daha ayrıntılı ÅŸekilde irdeleyeceÄŸiz.Türkiye'de TCK (Türk Ceza Kanunu)'da 77,102,103 ve 104. maddeleriyle büyük ve çocuk pornografisi yasaklanmıştır. 
 
       Ä°nternet aracılığıyla fiilen iÅŸlenen suçlardan üçüncüsü ise; bir kiÅŸiye,kuruma vb. karşı yapılan hakaret ve sövme suçudur.Bu suç türü internet üzerinden baÅŸkalarının adına uygun olmayan e-mailler göndererek kiÅŸi ya da kurumların itibarını zedelemek suretiyle olabilmektedir.Bir

Tarayıcınız bu resmin gösterilmesini desteklemiyor olabilir.

[22] - Ä°nceleyiniz http://www.ayan.org/ 
[23] - Bulletin Board System, Türkçesiyle Bilgisayarlı Bilgi Sistemi'nin kısaltması olarak kullanılır.
[24] - http://www.hp.uab.edu/image_archive/ug/ | http://f27.parsimony.net/forum66647/ 
 

baÅŸka yol ise yine kiÅŸi ya da kurumların sahip oldukları adın,lakabın web üzerinden satın alınarak,kiÅŸi aleyhine yayında bulunmak suretiyle medyana gelebilmektedir.Ülkemizde bu ve benzeri olaylar sıkça  yaÅŸanmaktadır.Gazetelere yansıyan olaylarda:Birbirini tanımayan insanların chatte küfürleÅŸmeleri ve daha sonra buluÅŸup birbirlerini yaralamaları,ya da bir zaman milletvekilliÄŸi yapmış bir kiÅŸinin adı ve soyadını oluÅŸturduÄŸu domain adını alarak pornografik site oluÅŸturmaları gibi....

      Her geçen gün geliÅŸen iletiÅŸim araçları (internet vb.) üzerinden meydana gelen hakaret,sövme konusunda maalesef etkili bir önlem alınamamaktadır.Bu tür durumlarda kiÅŸilerin kendi çabalarıyla halletmeye çalıştıkları görülmüÅŸ,bu konuda savcılığa baÅŸvurunun az olduÄŸu görülmüÅŸtür.Halbuki bu suç  internette iÅŸlenmesi yüksek olan bir türdür.Alınabilecek önlemler, kullanıcıların daha duyarlı ve dikkatli olması,gelen e-mailleri dikkatli okuması, spam[25] mesajları derhal silmeleri,gerekirse önemli gördükleri kiÅŸi ya da kurumlarla iletiÅŸim kurarken özel bir iÅŸaret kullanarak irtibatı saÄŸlamaları  ÅŸeklinde olmalıdır. 
 

-Pornografi (Çocuk Pornografisi) 
 

      Bilgisayar(internet destekli) resim ve videolar ÅŸeklinde müstehcenlik,toplum ahlakına aykırı biçimlerin oluÅŸturulma ile sübyancı olarak ifade edilen sapkın ve çirkin fikirlerin faaliyete geçmesi soncu "pornografi", "çocuk pornografisi" kavramı belirginleÅŸmiÅŸtir.

      WWW(World Wide Web)'in saÄŸladığı anonimlik hakkı kullanılarak,çocuk pornografisi ile ilgili yayınlar tedbirsizce dağıtılmakta,bu dağıtım katılımcı,hızla artan peer to peer (Network)ler download linkleri(ftp,http),web siteleri ile olmakta ve çocuklara yönelik cinsel maruzlar teÅŸhir edilmektedir.

      1988 yılında 14 ülke arasında yapılan, 100 kiÅŸinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan "Wonderland" adlı klubün piyasaya sürdüÄŸü çocuk pornografisi türü yayınların iki yaşında  bir çocuÄŸa ait pornografik malzemesi bulundurması ne kadar "sapkın" eÄŸilimin olduÄŸu ve çocuk pornografisinin ulaÅŸtığı boyutları yeterince açıklamaktadır.Bu konuda Amerikan Adalet Bakanlığı Ceza Departmanı'nda görevli Adalet Bakan Yardımcısı ve vekili John G.Malcon'un Senato Adli Komitesine yaptığı açıklama çok çarpıcıdır: "Bu tür materyallerin çoÄŸalması ve pornografiyle uÄŸraÅŸanların kendileri bu sıkı yarışmacı (!) ortamda ayırt ettirme istekleri bu kiÅŸilerin daha da saldırgan nitelikli materyaller üretmelerine yol açacaktır." Yine Malcomn : "Eskiden itibarsız dükkanların tezgahlarının arkasındaki evrak çantalarında saklanan materyaller,ÅŸimdi bunun çok daha ötesine geçmiÅŸ ve bu tür materyaller bulmayı aklından bile geçirmeyen ve görmek de istemeyen çocukların ve yetiÅŸkinlerin eriÅŸimindeki bir bilgisayar faresine birkaç tıklamayla bir iki dakika içerisinde internet baÄŸlantısı üzerinden kolayca elde edebiliyor." DemiÅŸtir.Malcomn'un da bahsettiÄŸi gibi çocuk pornografisine eriÅŸmek artık deyim yerindeyse "çocuk oyuncağı" ÅŸeklinde olmaktadır.Günümüzde hızla yayılan bu tür yayınların etkisi o kadar büyüktür ki; yetiÅŸkin olmayan her beÅŸ bireyden biri bu tür cinsel tahrik,teÅŸhir veya etkilerine maruz kalmaktadır.

      GeliÅŸmiÅŸ dünya ülkelerinde bu tür yasadışı yayınlar üzerine bir çok operasyon yapılmış,pornografik yayınların yaygınlığı bir kez daha ortaya çıkmıştır.Örnek verecek olursak: Bu tür yayınlar tüm dünya üzerinde 1996-2004 yılları arasında 42 bin civarında ve bu yayınların görüntülenmesi 27 milyonun üzerindedir.Ä°talya'da 1998 yılında çocuk pornografisi kanunda yasaklandıktan sonra 100 binin üzerinde pornografik yayın ele geçirilmiÅŸtir.Bu tür yayınların çoÄŸu Amerika'da bulunmaktadır.Fakat en hızlı artış ise Rusya'da olmaktadır.2002 yılından itibaren çocuk pornografisine yönelik yapılan web sitelerin  hızla artışı %64'ün üzerinde bulunması ne kadar ilgi çektiÄŸinin bir göstergesidir.Gerçekten yukarıdaki örneklere benzer birçok örnek geliÅŸmiÅŸ ve geliÅŸmekte olan ülkelerde meydana gelmektedir ve sayısal verilerin büyüklüÄŸü ürkütücü olmaktadır.[26]

      Cinsel istismarın bir türü olan çocuk pornografisinin cezalandırma konusu olması,her ÅŸeyden önce,çocuÄŸun ruhsal ve fiziksel geliÅŸimini henüz tamamlamamış olması ve onun kendi cinsel davranışı üzerinde özerk bir karar verme yeteneÄŸinin henüz geliÅŸmemiÅŸ olmasından kaynaklanmaktadır.Avrupa Konseyi Siber Suç SözleÅŸmesine göre (m.9) çocuk pornografisi kavramı;

a)Cinsel anlamda müstehcen bir eyleme reÅŸit olmayan bir kiÅŸinin katılımı;
b)Cinsel anlamda müstehcen bir eyleme reÅŸit görünmeyen bir kiÅŸinin karılımı
c)Cinsel anlamda müstehcen bir eyleme reÅŸit olmayan bir kiÅŸinin katılımını gösteren gerçeÄŸe benzer görüntüleri
ifade etmektedir.Bu konuda,bu sözleÅŸmeyi imzalayan devletler 18 yaşından küçük olanlar,reÅŸit olmayan kiÅŸileri,çocukları ifade etmektedir.

Tarayıcınız bu resmin gösterilmesini desteklemiyor olabilir.

[25] - http://antispam.ege.edu.tr/SPAMnedir.pdf ,gerçek baÄŸlamda Amerikalı Konserve firmasının ismidir.Ä°stenmeyen mesaj anlamındadır... 
[26] - Ä°statistikler ve Veriler Ä°çin Bknz. http://www.buldun.com/modules.php?name=AvantGo&file=article&sid=243 
 
Yine Çocuk Hakların Dair BirleÅŸmiÅŸ Milletler SözleÅŸmesinin 32.maddesi ve 34 maddesine göre;

a)ÇocuÄŸun yasadışı bir cinsel faaliyete giriÅŸmek üzere kandırılması veya zorlanmasını; 
b)Çocukların fuhuÅŸ ya da diÄŸer yasadışı cinsel faaliyette bulundurularak sömürülmesini
c)Çocukların pornografik nitelikteki gösterilerde ve malzemede kullanılmasını önlemek amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli her türlü önlemi alırlar.

23 Kasım 2001 tarihinde BudapeÅŸte'de imzaya açılan Avrupa Konseyi Siber Suç sözleÅŸmesine gire de (m.9) [27]

Taraf devletler,

a)Bir bilgisayar sistemi üzerinden dağıtmak amacıyla çocuk pornografisi üretmek
b) Bir bilgisayar sistemi üzerinden çocuk pornografisi sunmak ya da çocuk pornografisine eriÅŸim saÄŸlamak
c) Bir bilgisayar sistemi üzerinden çocuk pornografisi dağıtmak ya da yaymak
d)KiÅŸinin, Bir bilgisayar sistemi üzerinden kendisi ya da baÅŸkası için çocuk pornografisi temin etmesi
e) Bir bilgisayar sisteminde ya da bilgisayar verilerinin saklandığı baÅŸka cihazlarda çocuk pornografisi bulundurmak konularında kasten iÅŸlenmesi halinde,kendi mevzuatlarında suç ihdası için gerekli yasama ve diÄŸer iÅŸlemleri yapacaktır.

      Ülkemizde TCK madde 103'e göre; 
       (1) ÇocuÄŸu cinsel yönden istismar eden kiÅŸi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile
           cezalandırılır. cinsel istismar deyiminden;  
          a) On beÅŸ yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukukî anlam ve       
sonuçlarını algılama yeteneÄŸi geliÅŸmemiÅŸ olan çocuklara karşı gerçekleÅŸtirilen her türlü cinsel davranış,  
          b) DiÄŸer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen baÅŸka bir nedene 
           dayalı olarak gerçekleÅŸtirilen cinsel davranışlar, Anlaşılır. 
 

      Yine TCK madde 226'da; 
 

 1.  
  a) Bir çocuÄŸa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriÄŸini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,  
  b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceÄŸi veya görebileceÄŸi yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek ÅŸekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,  
  c) Bu ürünleri, içeriÄŸine vakıf olunabilecek ÅŸekilde satışa veya kiraya arz eden,  
  d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriÅŸ yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren,  
  e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan,  
  f) Bu ürünlerin reklamını yapan, KiÅŸi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.  
  (2) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kiÅŸi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beÅŸbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.  
  (3) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanan kiÅŸi, beÅŸ yıldan on yıla kadar hapis ve beÅŸbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoÄŸaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da baÅŸkalarının kullanımına sunan kiÅŸi, iki yıldan beÅŸ yıla kadar hapis ve beÅŸbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.  
  (4) Åžiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüÅŸ insan bedeni üzerinde veya doÄŸal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara iliÅŸkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, baÅŸkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kiÅŸi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beÅŸbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Tarayıcınız bu resmin gösterilmesini desteklemiyor olabilir.

[27] - Bknz: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/projets/FinalCybercrime.htm 
 
   
(5) Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriÄŸini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını saÄŸlayan kiÅŸi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beÅŸbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.  
(6) Bu suçlardan dolayı, tüzel kiÅŸiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.  
(7) Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç olmak ve çocuklara ulaÅŸması engellenmek koÅŸuluyla, sanatsal ve edebi deÄŸeri olan eserler hakkında uygulanmaz. 
 

demektedir. 
 

SONUÇ 

      Hızla geliÅŸen teknoloji ve teknolojinin getirmiÅŸ olduÄŸu imkanlar insanoÄŸlunun yaÅŸamını kolaylaÅŸtırmakta,rahatça alışveriÅŸ,ticaret,devlet üzerindeki iÅŸlemlerini,bankacılık iÅŸlemlerini vs. yapabilme imkanı saÄŸlamaktadır.GeçmiÅŸten günümüze kadar insanlar her zaman geliÅŸim içerisinde olmuÅŸ,farklı kavramları elde etme çabasına girmiÅŸtir.

      Emek harcanarak,çalışmanın ürünü sonucunda ekonomik seviyelerini dengede tutmak isteyenlerin yanında,kısa yoldan gelir saÄŸlamak isteyenler; "BiliÅŸim Teknolojileri" üzerinde de faaliyet göstermeye baÅŸlamış ve genelde geliÅŸmiÅŸ ve geliÅŸmekte olan devletlerin sıkıntısı(baÅŸbelası) olmuÅŸtur.

      "BiliÅŸim" kavramının beraberinde getirmiÅŸ olduÄŸu "BiliÅŸim Suçları" kavramı adını her geçen gün biraz daha belirginleÅŸtirmektedir.Teknolojinin getirmiÅŸ olduÄŸu araçlar vasıtasıyla (bilgisayar-internet,gsm cihazları,poss makineleri,kredi kartları vs.) iÅŸlenen biliÅŸim suçları ulusal çözümlenebilecek bir suç kavramından çok uluslararası çözümlenebilecek bir oluÅŸumdur.Bu baÄŸlamda devletler arası "BiliÅŸim Suçları" konulu sözleÅŸmelere azami derecede ilgi gösterilmeli ve suç üzerine birlikte gidilmesi gerekmektedir.

      "BiliÅŸim Suçları" genel baÄŸlamda bilgisayar üzerinde meydana geldiÄŸi için sözleÅŸmelerde dikkat çeken hususlar da bilgisayar destekli olmakta; bu baÄŸlamda sözleÅŸmeler genel olarak 6(altı)  baÅŸlık altında toplanmaktadır.Bu suçlar; "Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz EriÅŸim ve Dinleme", "Bilgisayar Sabotajı" , "Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık" , "Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik" , "Kanunla KorunmuÅŸ Bir Yazılımın Ä°zinsiz Kullanımı" , "DiÄŸer Suçlar (Kanunsuz Yayınlar,Pornografik Yayınlar,Hakaret ve Sövme) olarak belirlenmiÅŸtir.Ayrıca ileri teknoloji suçları,bilinen suç tiplerinden farklılık arz etmektedir.Çünkü elektronik cihazlar,bilgisayarlar ve diÄŸer ileri teknoloji ürünleri kullanılarak daha kolay ve ucuz suç iÅŸlenebilmektedir.Bu da; ileride bu suçlar ile daha açık karşılaÅŸacağımız anlamına gelmektedir.  [ Phishing,Fakemail Yöntemi,Pornografik Yayınlar,Vatan BütünlüÄŸünü Bölmeye Yönelik Yayınlar,Virüsler,Casus Yazılımlar Vb. ]

      Yukarıda bahsedilen suçlar ve bunlar haricinde meydana gelebilecek muhtemel "BiliÅŸim Suçları" ile mücadelede baÅŸarıya ulaşılması için kullanıcılar,ISS VE GSM operatörleri,Bilgi Ä°ÅŸlem Yöneticileri ve teknoloji ile sürekli iliÅŸki içerisinde olan personelin eÄŸitimi yapılmalı,suçların iÅŸlenmesini önlemek için elektronik cihaz kullanan herkesin duyarlı olması konusunda paneller,duyurular,seminerler düzenlenmelidir.Ve "BiliÅŸim Suçları"nın caydırıcı olması için ceza hukuki baÄŸlamında da gerekli düzenlemeler ve detaylı suç kavramları ortaya konulmalıdır. 
 

KAYNAKÇA 
 

1-) ÖZDEMÄ°R Mehmet ,BiliÅŸim Suçları ve Mücadelede TaÅŸra TeÅŸkilatında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri ,http://www.caginpolisi.com.tr/24/43-44-45-46.htm 

2-) ÇANKAYA Ayhan ,BiliÅŸim Suçları  
3-) BEYHAN Cem, BiliÅŸim Suçları Ä°le Etkin Mücadele Yöntemleri
4-) Ä°zmir Barosu Basın Yayın kurulu,Internet Servis SaÄŸlayıcısının Cezai SorumluluÄŸu 
5-)DOKURER Semih, Ülkemizde BiliÅŸim Suçları ve Mücadele Yöntemleri 
6-) Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü,Phishing Yöntemi 
7-)Ä°LBAS Çığır , BiliÅŸim Çağının Kriminal Örgütleri "e-mafya" 
8-) ANALAY Cengiz (Stj.Av.), GÜLÅžEN Recep (Dr.) BiliÅŸim Suçları Ä°çinde Çocuk Pornografisi ve Mücadele Yöntemleri 
9-)Mavituna Ferruh,Casus Yazılımlar Nedir,Ne DeÄŸildir? 
10-)ÅžEKER Güven, BiliÅŸim Suçlarının Delillendirilmesinde Amerikan Uygulması ve Ülkemizdeki Durum 
11-)YAVUZCAN Emrah,Ä°stenmeyen Mektup "SPAM" 
12-) DOKURER,Semih-"Ülkemizde BiliÅŸim Suçları ve Mücadele Yöntemi", 
13-)http://www.bayar.edu.tr/baum/dokumanlar/bilisimsuclari.pdf 
14-)http://www.bilisimterimleri.com/?arananterim=biliÅŸim&dil=tr 
15-)http://www.iem.gov.tr/iem/?idno=147 
16-)http://isp-planet.com/services/ids/forescout.html 
17-)http://virgolamobile.50megs.com/spyware/spyware.htm 
      http://www.spywareguide.com/product_search.php 
      http://www.safer-networking.org/index.php?lang=en&page=knowledgebase/threats 

18-)http://www.ankahukuk.com/index.php?option=content&task=view&id= 21&Itemid=2 
19-)Türk Ceza Kanunu
20-) http://www.olympos.org/article/articleview/261/1/10-Yılmaz,Murat
21-) Fakemail- http://members.lycos.co.uk/darkyangel/fake/ (Fake Adresi) 
22-)http://conventions.coe.int/Treaty/EN/projets/FinalCybercrime.htm
23-)Ä°statistikler ve Veriler Ä°çin Bknz. http://www.buldun.com/modules.php?name=AvantGo&file=article&sid=243 
24-)http://www.baskent.edu.tr/~cigir/emafya.htm
25-)Özdilek,Ali Osman(Av.)http://www.tbmpd.org.tr/modules.php?name=Sections&op= viewarticle&artid=10&page=1 

Ankara Emniyet MüdürlüÄŸünden Alınmıştır.Toplam Ziyaret: 974830 Online Ziyaretçi: 6 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 8700 Bugünlük Ziyaret: 107