Site Map

Bugün : 23.01.2022

Dış Ticaret Destekleri

 

1) ULUSLARARASI NÄ°TELÄ°KTEKÄ° YURT Ä°ÇÄ° Ä°HTÄ°SAS FUARLARININ DESTEKLENMESÄ°  (95/7 sayılı TebliÄŸ)

Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dış dünyaya tanıtımının yapılması ve söz konusu fuarlara uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir. MüsteÅŸarlıkça belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve esnasında gerçekleÅŸtirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine iliÅŸkin giderleri belli bir oranda Destekleme ve Fiyat Ä°stikrar Fonu'ndan karşılanmaktadır.

BaÅŸvuru Mercii  : Ä°hracatçı Birlikleri
Yararlananlar    : Yerli Fuar Organizatörleri
Destek Oranı    : % 50

Desteğin Kapsamı:
 

 • Yurt dışı tanıtım faaliyetleri 25.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında
 • Önemli alıcıların ulaşım giderleri 15.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında
 • Fuarın konusuyla ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri

    5.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında desteklenmektedir.
 

2) ÇEVRE MALÄ°YETLERÄ°NÄ°N DESTEKLENMESÄ° HAKKINDA TEBLÄ°Äž (97/5 sayılı TebliÄŸ)

Uluslararası pazarlarda imalat ve yazılım sektörünün rekabet gücünün arttırılması ve çevre, kalite ve insan saÄŸlığına yönelik teknik mevzuata uyum saÄŸlanabilmesini teminen akredite edilmiÅŸ kurum ve/veya kuruluÅŸlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliÄŸini gösterir iÅŸaretlere iliÅŸkin harcamaların belirli bir bölümü Destekleme ve Fiyat Ä°stikrar Fonu'ndan karşılanmaktadır.

BaÅŸvuru Mercii  : Ä°hracatçı Birlikleri
Yararlananlar  : Türkiye'de ticari ve sınai faaliyette bulunan
veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iÅŸtigal  eden ÅŸirketler, Dış Ticaret Sermaye Åžirketleri (DTSÅž) ile Sektörel Dış Ticaret Åžirketleri (SDÅž)
 Destek Oranı          : % 50

Desteğin Kapsamı:

 

 • ISO 9000 Serisi
 • ISO 14000
 • CE Ä°ÅŸareti
 • Uluslararası Nitelikteki DiÄŸer Kalite ve Çevre Belgeleri
 • ISO 22000 Gıda GüvenliÄŸi Yönetimi Sistemi Belgeleri
 • Tarım Ürünlerine Ä°liÅŸkin Belgelendirme Ä°ÅŸlemleri ve Olumlu

Sonuçlanmak Kaydıyla Laboratuar Analiz Raporların alımında sadece belgelendirme masrafları %50 oranında desteklenmektedir. Harcamaların belgelendirilmiÅŸ olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiÅŸ kuruluÅŸlardan alınması gerekmektedir.

3) ARAÅžTIRMA-GELÄ°ÅžTÄ°RME (AR-GE) YARDIMINA Ä°LÄ°ÅžKÄ°N TEBLÄ°Äž (98/10 sayılı TebliÄŸ*)

Mezkur TebliÄŸ kapsamındaki düzenlemeler doÄŸrultusunda AraÅŸtırma-GeliÅŸtirme (AR-GE) Projeleri:
 

 •   Yeni bir ürün üretilmesi,
 •   Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
 •   Maliyet düÅŸürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması,
 •   Üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliÅŸtirilmesi veya yeni teknolojinin yurt    koÅŸullarına uyumu konusunda bilimsel esaslara uygun ve araÅŸtırma ve geliÅŸtirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak çalışma ve teknoloji uyarlamasını, ifade etmektedir.

Yetkili KuruluÅŸ    : Dış Ticaret MüsteÅŸarlığı
BaÅŸvuru Mercii   : TÜBÄ°TAK, TTGV
Yararlananlar     : Sanayi kuruluÅŸları, yazılım geliÅŸtirmeye                                                                               
yönelik firmalar/kuruluÅŸlar ile sektör ve büyüklüÄŸüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma deÄŸer yaratan bütün kuruluÅŸlardır.
  
  DesteÄŸin Kapsamı 

I. AR-GE Faaliyetlerinin Proje Bazında Desteklenmesi

KuruluÅŸların kendi bünyelerinde veya Türkiye'de olmak kaydıyla bünyeleri dışında gerçekleÅŸtirdikleri AR-GE faaliyetleriyle ilgili giderlerinin belli bir kısmının karşılanmasına yöneliktir.

 • Yetkili KuruluÅŸ : Dış Ticaret MüsteÅŸarlığı
 • Uygulamacı KuruluÅŸ: TÜBÄ°TAK
 • Temel Destek Oranı: % 50
 • Azami Destek Oranı : % 60

• Destek Süresi            : 3 yıl

Bir önceki dönemle ilgili ve ölçülebilir olmak koÅŸuluyla destek kapsamında yer alan baÅŸlıca harcamalar ÅŸunlardır:

 • Personel giderleri (araÅŸtırmacı ve araÅŸtırmada kullanılan teknisyen)
 • AraÅŸtırma faaliyeti için kullanılan alet, teçhizat, yazılım giderleri
 • AraÅŸtırma için kullanılan danışmanlık hizmeti ve eÅŸdeÄŸer hizmet alım giderleri
 • Ülke içindeki Ar-Ge kurum ve kuruluÅŸlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
 • DoÄŸrudan Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı vb. giderleri.
 • Patent baÅŸvuru giderleri

II. Projelere Sermaye DesteÄŸi SaÄŸlanması
 

 • Yetkili KuruluÅŸ : Dış Ticaret MüsteÅŸarlığı
 • Uygulamacı KuruluÅŸ: Türkiye Teknoloji GeliÅŸtirme Vakfı (TTGV)
 • Destek Oranı: % 50

  
   TTGV ile proje sahibi kuruluÅŸ arasında bir sözleÅŸme imzalanması esasına dayanmaktadır. Sermaye desteÄŸi iki ÅŸekilde saÄŸlanmaktadır:
 
a) Ürün GeliÅŸtirme Projelerine Sermaye DesteÄŸi
 
  Ticari deÄŸeri olan yeni ürün oluÅŸturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araÅŸtırılmasına ve geliÅŸtirilmesine yönelik AR-GE projelerine, Destekleme ve Fiyat Ä°stikrar Fonu'ndan projeyi yürüten sanayi kuruluÅŸunu teÅŸvik eder nitelikte destek saÄŸlanmasıdır.
 

 • Azami destek süresi : 2 yıl
 • Azami destek tutarı : 1 milyon $

 
b) Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye DesteÄŸi
 
  "Stratejik Odak Konuları Projeleri", ülkemizde mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan birikimi ile uluslararası karşılaÅŸtırmalı üstünlüklerin dinamiÄŸi esas alınarak, hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduÄŸunu veya araÅŸtırma ve geliÅŸtirme faaliyetlerinin ülkemizde geliÅŸip yaygınlaÅŸması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerdir.
 
   Ürün geliÅŸtirme projeleri sonucunda ticari uygulamaya geçilmesi halinde, projeye saÄŸlanan sermaye destek miktarı, projeyi yöneten kuruluÅŸ veya ticari uygulamayı baÅŸlatan üçüncü ÅŸahıslar tarafından, faiz oranları üzerinden DFÄ°F'e geri ödenir.
 

 • Destek oranı: Proje giderlerinin tümü
 • Azami destek tutarı: 100.000 $
 • Azami destek süresi: 1 yıl

 
III. Yukarıda Belirtilen Desteklerin yanı sıra Kapsamda Yer Alan DiÄŸer Projeler
 
a) EUREKA projelerinin süre kısıtlaması olmaksızın % 50 oranında; bu kapsamda üniversitelerin yapacakları harcamaların 100.000 $'a kadar,
b) Birden çok sanayi kuruluÅŸunun TÜBÄ°TAK/TTGV ile birlikte kurdukları ÅŸirketlerin AR-GE  harcamalarının % 60 oranında desteklenmektedir.

4) Ä°STÄ°HDAM YARDIMI HAKKINDA TEBLÄ°Äž (2000/1 sayılı TebliÄŸ)

Sektörel Dış Ticaret Åžirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete iliÅŸkin iÅŸlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öÄŸrenimli yönetici ve eleman istihdamının saÄŸlanması amaçlanmaktadır.

BaÅŸvuru Mercii   : DTM (Ä°hracat Genel MüdürlüÄŸü)                                                                                    
Yararlananlar   : SDÅž
Destek Oranı    : % 75
Desteklenecek Eleman Sayısı : 1 Yönetici & 2 Eleman
Destek Süresi    : 1 yıl (azami) 

5) YURT DIÅžI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESÄ°NE Ä°LÄ°ÅžKÄ°N TEBLÄ°Äž (2004/6 sayılı TebliÄŸ)

BaÅŸvuru Mercii   : Ä°hracatçı Birlikleri
 
Desteğin Kapsamı

Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere MüsteÅŸarlıkça görevlendirilen organizatöre katılımcı tarafından ödenecek katılım bedelinin %50'si katılımcıya ödenmektedir. Destek tutarı;

 • Yurt dışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk Ä°hraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarına,
 • Sektörel nitelikli Milli Katılım veya Sektörel Türk Ä°hraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarına kadardır.

Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iÅŸtirak gerçekleÅŸtirilmesi durumunda;

 • Sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, katılımcının ödeyeceÄŸi boÅŸ stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 50'si, 15.000 ABD Doları'nı aÅŸmamak üzere, Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iÅŸtirak gerçekleÅŸtiren katılımcının Sektörel Dış Ticaret Åžirketi (SDÅž) olması durumunda, boÅŸ stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75'i, 15.000 ABD Doları'nı aÅŸmamak üzere, desteklenmektedir.

DiÄŸer taraftan;

 • Organizatör tarafından yurt dışında fuar için yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar %75 oranında; yurt dışı fuarın genel nitelikli milli katılım veya Türk Ä°hraç Ürünleri Fuarı olması halinde 80.000 ABD Dolarına, sektörel nitelikli milli katılım veya Sektörel Türk Ä°hraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar,
 • Sektörel Türk Ä°hraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikli Milli Katılımlarda, MüsteÅŸarlığa sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluÄŸa istinaden, proje kapsamında yapılacak harcamalar azami % 75 oranında 80.000 ABD Dolarına kadar, karşılanmaktadır.

 

6) YURTDIÅžINDA OFÄ°S-MAÄžAZA AÇMA, Ä°ÅžLETME VE MARKA TANITIM FAALÄ°YETLERÄ°NÄ°N DESTEKLENMESÄ° HAKKINDA TEBLÄ°Äž (2005/4 sayılı TebliÄŸ)

Yurtdışı Onay Merci : Ticaret MüÅŸ./AtaÅŸeliÄŸi veya Kons.
Yetkili KuruluÅŸ                : Dış Ticaret MüsteÅŸarlığı
BaÅŸvuru Mercii  : Ä°hracatçı Birlikleri
BaÅŸvuru süresi               : 6 ay
Yararlananlar  : Türkiye'de yerleÅŸik, sınai/ticari veya ticari  faaliyette bulunan firmalar, SDÅž'ler, DTSÅž'ler ve yazılım sektöründe iÅŸtigal eden ÅŸirketler.

Desteğin Kapsamı

 

I. MaÄŸazaların Desteklenmesi

 • Sınai/Ticari veya yazılım ÅŸirketleri ile DTSÅž'ler :

                 * DemirbaÅŸ ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 40.000 $
                 * Kira  giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 80.000  $

 • Ticari ÅŸirketler :

                 * DemirbaÅŸ ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 30.000$
                 * Kira  giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 60.000 $

 • SDÅž'ler :

                 * DemirbaÅŸ ve dekorasyon giderleri, % 60 oranında ve en fazla 60.000 $,
                 * Kira  giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000  $.

II. Ofis ve Showroomların Desteklenmesi

 • Sınai/Ticari veya yazılım ÅŸirketleri ile DTSÅž'ler :

                * DemirbaÅŸ ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 25.000 $
                * Kira  giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $

 • Ticari ÅŸirketler:

               * DemirbaÅŸ ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 20.000 $
               * Kira  giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000 $ 

 • SDÅž'ler :

              * DemirbaÅŸ ve dekorasyon giderleri % 60 oranında ve yıllık en fazla 30.000 $                                        
              * Kira  giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 60.000  $


III. Depoların Desteklenmesi

 • Sınai/Ticari veya yazılım ÅŸirketleri ile DTSÅž'ler:

             * DemirbaÅŸ giderleri, % 50 oranında ve en fazla 25.000 $
             * Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $

 • Ticari ÅŸirketler:

            * DemirbaÅŸ giderleri, % 50 oranında ve en fazla 20.000 $
            * Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000 $

 • SDÅž'ler :

           * DemirbaÅŸ giderleri, % 60 oranında ve en fazla 30.000 $
           * Kira ve/veya hizmet giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 60.000 $

IV. Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 • Yurtdışı birimi bulunan;

          * DTSÅž ve SDÅž'lerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleÅŸtireceÄŸi reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 $
          * Yurtiçi marka tescil belgesine sahip ÅŸirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleÅŸtireceÄŸi reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 $
          * Yurtiçi marka tescil belgesi bulunmayan ÅŸirketlerin Türk ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleÅŸtireceÄŸi reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 $

 • Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip;

          *DTSÅž, SDÅž ve ÅŸirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleÅŸtireceÄŸi reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $

V. Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 • DTSÅž, SDÅž ve ÅŸirketlerin;

         * Yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına iliÅŸkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 20.000 $

 • DTSÅž, SDÅž ve ÅŸirketler;

        * Kira ve/veya hizmet giderleri desteÄŸinden her bir birim için en fazla üç yıl süresince yararlandırılır. Åžirketler en fazla 7, DTSÅž ve SDÅž'ler en fazla 15 adet yurtdışı birimi için  desteklenmektedir.

7) TÜRK ÜRÜNLERÄ°NÄ°N YURTDIÅžINDA MARKALAÅžMASI, TÜRK MALI Ä°MAJININ YERLEÅžTÄ°RÄ°LMESÄ° VE TURQUALITY®'NÄ°N DESTEKLENMESÄ° HAKKINDA TEBLÄ°Äž (2006/4 sayılı TebliÄŸ)

Anılan TebliÄŸ ile Ä°hracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleÅŸtirecekleri harcamalara iliÅŸkin giderler, Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan ÅŸirketlerin ürünlerinin markalaÅŸması amacıyla gerçekleÅŸtirecekleri faaliyetlere iliÅŸkin giderler ile Ä°hracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaÅŸma sürecinde vereceÄŸi desteklere iliÅŸkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriÅŸ ve tutunmalarına yönelik gerçekleÅŸtireceÄŸi her türlü faaliyet ve organizasyonlara iliÅŸkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluÅŸturulması ve yerleÅŸtirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleÅŸtireceÄŸi her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat Ä°stikrar Fonu'ndan karşılanması amaçlanmaktadır.

Firmalar markalaÅŸma faaliyetlerini içeren bir proje ile doÄŸrudan MüsteÅŸarlığımıza müracaat edeceklerdir. "TURQUALÄ°TY®" ibaresinin kullandırılması hususunda ise MüsteÅŸarlık denetim/danışmanlık firmalarının raporlarını talep edebilir. Mezkur TebliÄŸ kapsamında saÄŸlanması öngörülen destekler:

Yurtdışında Onay Yeri: Ticaret MüÅŸ./AtaÅŸeliÄŸi veya Kons.
BaÅŸvuru Mercii      : DTM (Ä°hracat Genel   MüdürlüÄŸü)
BaÅŸvuru Süresi              : 6 ay
Yararlananlar      : Ä°hracatçı Birlikleri, Üretici Dernek/Birlikleri,
Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette      bulunan ÅŸirketler
Destek Oranı       : Åžirketler % 50 (Ä°hracatçı Birlikleri %80)
Destek Süresi  :4 Yıl (Marka Destek Programı)                                                       
  5 Yıl (TURQUALITY® Destek Programı)

Desteğin Kapsamı

I. Ä°hracatçı Birliklerinin;
      * Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 250.000 $

II. Üretici Dernekleri ve Birliklerinin;
      * Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 100.000 $

III. Åžirketler, SDÅž ve DTSÅž'lerin;
      * Ä°lgili ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak:

a) Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:

 • Marka tesciline iliÅŸkin harcamaları en fazla 50.000 $
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri en fazla 300.000 $
 • Açmış oldukları ve/veya açacakları yurtdışı birimlere iliÅŸkin kira harcamaları en fazla 300.000 $
 • Açmış oldukları ve/veya açacakları maÄŸazalara iliÅŸkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri en fazla 200.000 $
 • Kiraladıklarıve/veya kiralayacakları reyonlara iliÅŸkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla 200.000 $
 • Açmış oldukları ve/veya açacakları showroomlara iliÅŸkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla 200.000 $
 •  Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliÄŸini gösterir iÅŸaretlere iliÅŸkin harcamaları en fazla 50.000 $
 • Franchise vermesi halinde franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek maÄŸazalara iliÅŸkin dekorasyon harcamaları maÄŸaza başına en fazla 50.000 $ olmak üzere toplam 10 maÄŸaza

b) TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:

 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline iliÅŸkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına iliÅŸkin giderleri
 • Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliÄŸini gösterir iÅŸaretlere iliÅŸkin harcamaları
 •  TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri (aynı anda en fazla 3 tasarımcı)
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri
 • MaÄŸazalara iliÅŸkin uygun mahal araÅŸtırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, demirbaÅŸ, kira harcamaları ile maÄŸazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri (1 yıl içinde en fazla 10 olmak üzere 5 yılda 50 maÄŸaza); demirbaÅŸ-dekorasyon giderleri en fazla 100.000 $
 • Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine iliÅŸkin kira, dekorasyon, demirbaÅŸ, komisyon giderleri
 • Farklı markaların satıldığı showroom/büyük maÄŸaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) iliÅŸkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları,
 • Franchise vermesi halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek maÄŸazalara iliÅŸkin dekorasyon harcamaları maÄŸaza başına en fazla 50.000 $ olmak üzere 1 yılda 10 maÄŸazaya, 5 yılda toplam 50 maÄŸazaya kadar
 • Ä°ÅŸ yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri desteklenmektedir.

*** "Marka Destek Programı"ndan "TURQUALITY® Destek Programı"na geçen bir ÅŸirketin yararlanabileceÄŸi toplam destek süresi 72 ayı geçemez.

8) PAZAR ARAÅžTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ HAKKINDA TEBLÄ°Äž (2006/6 sayılı TebliÄŸ)

Yetkili KuruluÅŸ  : Dış Ticaret MüsteÅŸarlığı
BaÅŸvuru Mercii  : Ä°GEME ve Ä°hracatçı Birlikleri
Yararlananlar  :Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette
bulunan ÅŸirketler ile yazılım sektöründe iÅŸtigal eden ÅŸirketler

Desteğin Kapsamı

 • Ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleÅŸtirilen pazar araÅŸtırması projelerine iliÅŸkin giderleri, ÅŸirketler için %70, SDÅž'ler için %80 oranında ve proje başına en fazla 10.000 ABD Doları,
 • Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluÅŸturulabilmesi amacıyla MüsteÅŸarlıkça uygun görülen pazar araÅŸtırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluÅŸlardan satın alacakları pazar araÅŸtırması raporları ve istatistikler vb.'ne iliÅŸkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluÅŸlara üyelik giderleri, ÅŸirketler için %50, SDÅž'ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 30.000 ABD Doları,
 • MüsteÅŸarlık tarafından koordine edilen ve tek bir sektör bazında gerçekleÅŸtirilen sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iÅŸtirak etmeleri halinde katılım giderleri, ÅŸirketler için %50, SDÅž'ler için %60 oranında ve program başına en fazla 10.000 ABD Doları,
 • Ürünlerinin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla MüsteÅŸarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, ÅŸirketler için %50, SDÅž'ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Doları, destek saÄŸlanmaktadır.
9) EĞİTÄ°M VE DANIÅžMANLIK YARDIMI HAKKINDA TEBLÄ°Äž (2007/3 sayılı TebliÄŸ)

Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan ÅŸirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren ÅŸirketlerin çalışanlarının kalite, verimlilik, yönetim teknikleri, tasarım, uluslararası pazarlama vb. ile dış ticaret iÅŸlemleri konusundaki eÄŸitim giderleri ile bu konularda alınacak danışmanlık hizmetlerine iliÅŸkin giderlerin ve ülkemizde düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların, tasarım konusunda yurt dışı eÄŸitim giderlerinin Destekleme ve Fiyat Ä°stikrar Fonundan (DFÄ°F) karşılanması amaçlanmaktadır.

Yetkili KuruluÅŸ     : Dış Ticaret MüsteÅŸarlığı
BaÅŸvuru Mercii     : Ä°GEME, Ä°hracatçı Birlikleri
Yararlanan Firmalar  : Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan ÅŸirketler, yazılım sektöründe iÅŸtigal eden ÅŸirketler ile tasarımcılar
Destek Süresi     : EÄŸitim: Program bazında azami 6 ay
Danışmanlık: En fazla 3 yıl
Tasarım: En fazla 1 yıl
Destek Oranı      : EÄŸitim % 90;Danışmanlık % 75;Tasarım % 100

KAYNAK: www.uib.org.trToplam Ziyaret: 974839 Online Ziyaretçi: 5 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 6529 Bugünlük Ziyaret: 108