Site Map

Bugün : 25.05.2024

Dış Ticaret Destekleri

 

1) ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ  (95/7 sayılı Tebliğ)

Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dış dünyaya tanıtımının yapılması ve söz konusu fuarlara uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir. Müsteşarlıkça belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve esnasında gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderleri belli bir oranda Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmaktadır.

Başvuru Mercii  : İhracatçı Birlikleri
Yararlananlar    : Yerli Fuar Organizatörleri
Destek Oranı    : % 50

Desteğin Kapsamı:
 

 • Yurt dışı tanıtım faaliyetleri 25.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında
 • Önemli alıcıların ulaşım giderleri 15.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında
 • Fuarın konusuyla ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri

    5.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında desteklenmektedir.
 

2) ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (97/5 sayılı Tebliğ)

Uluslararası pazarlarda imalat ve yazılım sektörünün rekabet gücünün arttırılması ve çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaların belirli bir bölümü Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmaktadır.

Başvuru Mercii  : İhracatçı Birlikleri
Yararlananlar  : Türkiye'de ticari ve sınai faaliyette bulunan
veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal  eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)
 Destek Oranı          : % 50

Desteğin Kapsamı:

 

 • ISO 9000 Serisi
 • ISO 14000
 • CE İşareti
 • Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve Çevre Belgeleri
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgeleri
 • Tarım Ürünlerine İlişkin Belgelendirme İşlemleri ve Olumlu

Sonuçlanmak Kaydıyla Laboratuar Analiz Raporların alımında sadece belgelendirme masrafları %50 oranında desteklenmektedir. Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınması gerekmektedir.

3) ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ (98/10 sayılı Tebliğ*)

Mezkur Tebliğ kapsamındaki düzenlemeler doğrultusunda Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Projeleri:
 

 •   Yeni bir ürün üretilmesi,
 •   Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
 •   Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması,
 •   Üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi veya yeni teknolojinin yurt    koşullarına uyumu konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak çalışma ve teknoloji uyarlamasını, ifade etmektedir.

Yetkili Kuruluş    : Dış Ticaret Müsteşarlığı
Başvuru Mercii   : TÜBİTAK, TTGV
Yararlananlar     : Sanayi kuruluşları, yazılım geliştirmeye                                                                               
yönelik firmalar/kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlardır.
  
  Desteğin Kapsamı 

I. AR-GE Faaliyetlerinin Proje Bazında Desteklenmesi

Kuruluşların kendi bünyelerinde veya Türkiye'de olmak kaydıyla bünyeleri dışında gerçekleştirdikleri AR-GE faaliyetleriyle ilgili giderlerinin belli bir kısmının karşılanmasına yöneliktir.

 • Yetkili Kuruluş : Dış Ticaret Müsteşarlığı
 • Uygulamacı Kuruluş: TÜBİTAK
 • Temel Destek Oranı: % 50
 • Azami Destek Oranı : % 60

• Destek Süresi            : 3 yıl

Bir önceki dönemle ilgili ve ölçülebilir olmak koşuluyla destek kapsamında yer alan başlıca harcamalar şunlardır:

 • Personel giderleri (araştırmacı ve araştırmada kullanılan teknisyen)
 • Araştırma faaliyeti için kullanılan alet, teçhizat, yazılım giderleri
 • Araştırma için kullanılan danışmanlık hizmeti ve eşdeğer hizmet alım giderleri
 • Ülke içindeki Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
 • Doğrudan Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı vb. giderleri.
 • Patent başvuru giderleri

II. Projelere Sermaye Desteği Sağlanması
 

 • Yetkili Kuruluş : Dış Ticaret Müsteşarlığı
 • Uygulamacı Kuruluş: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
 • Destek Oranı: % 50

  
   TTGV ile proje sahibi kuruluş arasında bir sözleşme imzalanması esasına dayanmaktadır. Sermaye desteği iki şekilde sağlanmaktadır:
 
a) Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği
 
  Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projelerine, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan projeyi yürüten sanayi kuruluşunu teşvik eder nitelikte destek sağlanmasıdır.
 

 • Azami destek süresi : 2 yıl
 • Azami destek tutarı : 1 milyon $

 
b) Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği
 
  "Stratejik Odak Konuları Projeleri", ülkemizde mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan birikimi ile uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerdir.
 
   Ürün geliştirme projeleri sonucunda ticari uygulamaya geçilmesi halinde, projeye sağlanan sermaye destek miktarı, projeyi yöneten kuruluş veya ticari uygulamayı başlatan üçüncü şahıslar tarafından, faiz oranları üzerinden DFİF'e geri ödenir.
 

 • Destek oranı: Proje giderlerinin tümü
 • Azami destek tutarı: 100.000 $
 • Azami destek süresi: 1 yıl

 
III. Yukarıda Belirtilen Desteklerin yanı sıra Kapsamda Yer Alan Diğer Projeler
 
a) EUREKA projelerinin süre kısıtlaması olmaksızın % 50 oranında; bu kapsamda üniversitelerin yapacakları harcamaların 100.000 $'a kadar,
b) Birden çok sanayi kuruluşunun TÜBİTAK/TTGV ile birlikte kurdukları şirketlerin AR-GE  harcamalarının % 60 oranında desteklenmektedir.

4) İSTİHDAM YARDIMI HAKKINDA TEBLİĞ (2000/1 sayılı Tebliğ)

Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır.

Başvuru Mercii   : DTM (İhracat Genel Müdürlüğü)                                                                                    
Yararlananlar   : SDŞ
Destek Oranı    : % 75
Desteklenecek Eleman Sayısı : 1 Yönetici & 2 Eleman
Destek Süresi    : 1 yıl (azami) 

5) YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2004/6 sayılı Tebliğ)

Başvuru Mercii   : İhracatçı Birlikleri
 
Desteğin Kapsamı

Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre katılımcı tarafından ödenecek katılım bedelinin %50'si katılımcıya ödenmektedir. Destek tutarı;

 • Yurt dışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarına,
 • Sektörel nitelikli Milli Katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarına kadardır.

Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştirilmesi durumunda;

 • Sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, katılımcının ödeyeceği boş stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 50'si, 15.000 ABD Doları'nı aşmamak üzere, Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştiren katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, boş stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75'i, 15.000 ABD Doları'nı aşmamak üzere, desteklenmektedir.

Diğer taraftan;

 • Organizatör tarafından yurt dışında fuar için yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar %75 oranında; yurt dışı fuarın genel nitelikli milli katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 80.000 ABD Dolarına, sektörel nitelikli milli katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar,
 • Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikli Milli Katılımlarda, Müsteşarlığa sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, proje kapsamında yapılacak harcamalar azami % 75 oranında 80.000 ABD Dolarına kadar, karşılanmaktadır.

 

6) YURTDIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2005/4 sayılı Tebliğ)

Yurtdışı Onay Merci : Ticaret Müş./Ataşeliği veya Kons.
Yetkili Kuruluş                : Dış Ticaret Müsteşarlığı
Başvuru Mercii  : İhracatçı Birlikleri
Başvuru süresi               : 6 ay
Yararlananlar  : Türkiye'de yerleşik, sınai/ticari veya ticari  faaliyette bulunan firmalar, SDŞ'ler, DTSŞ'ler ve yazılım sektöründe iştigal eden şirketler.

Desteğin Kapsamı

 

I. Mağazaların Desteklenmesi

 • Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ'ler :

                 * Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 40.000 $
                 * Kira  giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 80.000  $

 • Ticari şirketler :

                 * Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 30.000$
                 * Kira  giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 60.000 $

 • SDŞ'ler :

                 * Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 60 oranında ve en fazla 60.000 $,
                 * Kira  giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000  $.

II. Ofis ve Showroomların Desteklenmesi

 • Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ'ler :

                * Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 25.000 $
                * Kira  giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $

 • Ticari şirketler:

               * Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 20.000 $
               * Kira  giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000 $ 

 • SDŞ'ler :

              * Demirbaş ve dekorasyon giderleri % 60 oranında ve yıllık en fazla 30.000 $                                        
              * Kira  giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 60.000  $


III. Depoların Desteklenmesi

 • Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ'ler:

             * Demirbaş giderleri, % 50 oranında ve en fazla 25.000 $
             * Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $

 • Ticari şirketler:

            * Demirbaş giderleri, % 50 oranında ve en fazla 20.000 $
            * Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000 $

 • SDŞ'ler :

           * Demirbaş giderleri, % 60 oranında ve en fazla 30.000 $
           * Kira ve/veya hizmet giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 60.000 $

IV. Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 • Yurtdışı birimi bulunan;

          * DTSŞ ve SDŞ'lerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 $
          * Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 $
          * Yurtiçi marka tescil belgesi bulunmayan şirketlerin Türk ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 $

 • Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip;

          *DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $

V. Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 • DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin;

         * Yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 20.000 $

 • DTSŞ, SDŞ ve şirketler;

        * Kira ve/veya hizmet giderleri desteğinden her bir birim için en fazla üç yıl süresince yararlandırılır. Şirketler en fazla 7, DTSŞ ve SDŞ'ler en fazla 15 adet yurtdışı birimi için  desteklenmektedir.

7) TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®'NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/4 sayılı Tebliğ)

Anılan Tebliğ ile İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanması amaçlanmaktadır.

Firmalar markalaşma faaliyetlerini içeren bir proje ile doğrudan Müsteşarlığımıza müracaat edeceklerdir. "TURQUALİTY®" ibaresinin kullandırılması hususunda ise Müsteşarlık denetim/danışmanlık firmalarının raporlarını talep edebilir. Mezkur Tebliğ kapsamında sağlanması öngörülen destekler:

Yurtdışında Onay Yeri: Ticaret Müş./Ataşeliği veya Kons.
Başvuru Mercii      : DTM (İhracat Genel   Müdürlüğü)
Başvuru Süresi              : 6 ay
Yararlananlar      : İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernek/Birlikleri,
Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette      bulunan şirketler
Destek Oranı       : Şirketler % 50 (İhracatçı Birlikleri %80)
Destek Süresi  :4 Yıl (Marka Destek Programı)                                                       
  5 Yıl (TURQUALITY® Destek Programı)

Desteğin Kapsamı

I. İhracatçı Birliklerinin;
      * Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 250.000 $

II. Üretici Dernekleri ve Birliklerinin;
      * Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 100.000 $

III. Şirketler, SDŞ ve DTSŞ'lerin;
      * İlgili ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak:

a) Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:

 • Marka tesciline ilişkin harcamaları en fazla 50.000 $
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri en fazla 300.000 $
 • Açmış oldukları ve/veya açacakları yurtdışı birimlere ilişkin kira harcamaları en fazla 300.000 $
 • Açmış oldukları ve/veya açacakları mağazalara ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri en fazla 200.000 $
 • Kiraladıklarıve/veya kiralayacakları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla 200.000 $
 • Açmış oldukları ve/veya açacakları showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla 200.000 $
 •  Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları en fazla 50.000 $
 • Franchise vermesi halinde franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları mağaza başına en fazla 50.000 $ olmak üzere toplam 10 mağaza

b) TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:

 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri
 • Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları
 •  TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri (aynı anda en fazla 3 tasarımcı)
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri
 • Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, demirbaş, kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri (1 yıl içinde en fazla 10 olmak üzere 5 yılda 50 mağaza); demirbaş-dekorasyon giderleri en fazla 100.000 $
 • Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine ilişkin kira, dekorasyon, demirbaş, komisyon giderleri
 • Farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları,
 • Franchise vermesi halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları mağaza başına en fazla 50.000 $ olmak üzere 1 yılda 10 mağazaya, 5 yılda toplam 50 mağazaya kadar
 • İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri desteklenmektedir.

*** "Marka Destek Programı"ndan "TURQUALITY® Destek Programı"na geçen bir şirketin yararlanabileceği toplam destek süresi 72 ayı geçemez.

8) PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/6 sayılı Tebliğ)

Yetkili Kuruluş  : Dış Ticaret Müsteşarlığı
Başvuru Mercii  : İGEME ve İhracatçı Birlikleri
Yararlananlar  :Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette
bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketler

Desteğin Kapsamı

 • Ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderleri, şirketler için %70, SDŞ'ler için %80 oranında ve proje başına en fazla 10.000 ABD Doları,
 • Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alacakları pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.'ne ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ'ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 30.000 ABD Doları,
 • Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve tek bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirak etmeleri halinde katılım giderleri, şirketler için %50, SDŞ'ler için %60 oranında ve program başına en fazla 10.000 ABD Doları,
 • Ürünlerinin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ'ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Doları, destek sağlanmaktadır.
9) EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YARDIMI HAKKINDA TEBLİĞ (2007/3 sayılı Tebliğ)

Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çalışanlarının kalite, verimlilik, yönetim teknikleri, tasarım, uluslararası pazarlama vb. ile dış ticaret işlemleri konusundaki eğitim giderleri ile bu konularda alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin ve ülkemizde düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların, tasarım konusunda yurt dışı eğitim giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanması amaçlanmaktadır.

Yetkili Kuruluş     : Dış Ticaret Müsteşarlığı
Başvuru Mercii     : İGEME, İhracatçı Birlikleri
Yararlanan Firmalar  : Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ile tasarımcılar
Destek Süresi     : Eğitim: Program bazında azami 6 ay
Danışmanlık: En fazla 3 yıl
Tasarım: En fazla 1 yıl
Destek Oranı      : Eğitim % 90;Danışmanlık % 75;Tasarım % 100

KAYNAK: www.uib.org.trToplam Ziyaret: 917463 Online Ziyaretçi: 2 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 6206 Bugünlük Ziyaret: 180