Site Map

Bugün : 23.01.2022

ÇUBÄ°TED


ÇUKUROVA BÄ°LİŞİM TEKNOLOJÄ°LERÄ° EĞİTÄ°M VE ARAÅžTIRMADERNEĞİ TÜZÜÄžÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde1-DerneÄŸin Adı:"ÇUKUROVA BÄ°LİŞİM TEKNOLOJÄ°LERÄ° EĞİTÄ°M VE ARAÅžTIRMA DERNEĞİ" dir.DerneÄŸin merkezi ADANA'dır. Åžubesi açılmayacaktır.
DerneÄŸin Amacı ve Bu Amacı GerçekleÅŸtirmek Ä°çinDernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri Ä°le Faaliyet Alanı

Madde2-Dernek,BiliÅŸim teknolojileri sektörünün etkinleÅŸtirilmesi ve eÄŸitim faaliyetleri ile geliÅŸtirilmesini saÄŸlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kiÅŸi ve kuruluÅŸlarada destek vererek , Teknolojiyi insanlığın ve çevrenin hizmetine sunmak , sosyal , sportif ve kültürel konularada ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuÅŸtur.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-BiliÅŸim Teknolojileri sektörünün geliÅŸmesi için araÅŸtırmalar yapma , meslek standardı geliÅŸtirme , mesleki yeterlilik düzeyinin yükseltilmesi , bilgi ve deneyimlerin artırılması , test-analiz-sertifikasyon faaliyetlerinin artırılması.

2-Kurs, seminer, kongre , konferans, sempozyum,çalıştay , panel , fuar , festival, serÄŸi , gösteri , belgesel ,yarışma , jüri oluÅŸturmak , ödül töreni kutlama vb organizasyonlar ile eÄŸitim çalışmaları düzenlemek, burslar vermek.

3-Amacın gerçekleÅŸtirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi,belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluÅŸturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doÄŸrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, yazılı , görsel medya ile sanal ortamda tanıtım çalışmalar yapmak ,

4-Amacın gerçekleÅŸtirilmesi için saÄŸlıklı bir çalışma ortamını saÄŸlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaÅŸ ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak ÅŸartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleÅŸtirilmesi için ihtiyaç duyduÄŸu gelirleri temin etmek amacıyla gelir getirici hizmetler ve faaliyetler yapmak , iktisadi, ticari ve sanayi iÅŸletmeler kurmak ve iÅŸletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boÅŸ zamanlarını deÄŸerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriÅŸ etmek,

8-Üyeleri arasında beÅŸeri münasebetlerin geliÅŸtirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro,sergi, spor, gezi ve eÄŸlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını saÄŸlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleÅŸtirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak,federasyon kurmak , spor kulübü kurmak veya kurulmuÅŸ olanlara katılmak , gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceÄŸi tesisleri kurmak ,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluÅŸlara üye olmak ve bu kuruluÅŸlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaÅŸmak,

12-Amacın gerçekleÅŸtirilmesi için gerek görülmesi halinde,5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve KuruluÅŸlarıile Ä°liÅŸkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere ,Üniversiteler , Meslek okulları , kamu kurum ve kuruluÅŸları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diÄŸer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

15-DerneÄŸin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diÄŸer derneklerle veya vakıf,sendika , üniversite ve benzeri sivil toplum kuruluÅŸlarıyla ortakbir amacı gerçekleÅŸtirmek için plâtformlar oluÅŸturmak.

16- AB Üyesi ülkelerdeki toplantılara, seminerler,çalıştaylara vb organizasyonlara katılım.

17-AB Konusunda tanıtım çalışmaları ,bilÄŸi kampanyaları vb faaliyetlerde bulunmak

18-AB Üyesi ülkelerdeki STK'lar ile aÄŸ oluÅŸturma ve politika geliÅŸtirme

19-Bilişim Teknolojilerini kullanarak , kapasite kullanımınıve verimliliği artırıcı faaliyetler , iyi uygulama transferi ,

20-BT vasıtasıyla ; Kadınların , çocukların ve engellilerin hakları konusunda bilinç ve duyarlılık geliÅŸtirme , bu kesimlerin üretime ve sosyal hayata katılmalarının saÄŸlanması , gelir getirici konularda eÄŸitim faaliyetleri ile tüm vatandaÅŸlara yönelik rehberlik ve destek hizmetleri

21-KOBÄ°'lerin biliÅŸim hizmetlerinden daha iyi yararlanabilmeleri için eÄŸitici ve tanıtıcı faaliyetler düzenlemek ,biliÅŸim , inovasyon ve rekabet gücüne katkısını ortaya koymak.

22- Donanım , yazılım , eÄŸitim , servis hizmetlerinde tüketiciyi koruyan , satış ve hizmet koÅŸullarını açıkça belirten ,yazılımın korunması için çaba gösteren ve sektörün geliÅŸimi için önemli katkıları bulunan üretici , dağıtıcı ve satıcı konumundaki kiÅŸi ve kuruluÅŸlara kalite belgesi ve sertifika vermek.

23- Dernek , üyelerine her türlü mesleki ve teknik eÄŸitim verebileceÄŸi gibi üyelerin ihtiyaç duydukları mesleklerde eleman yetiÅŸtirmek üzere her türlü eÄŸitimi vermek ve gerekirse dışarıdan hizmet almak.

24- Halkın biliÅŸim yönünde bilgilendirilmesi ve eÄŸitilmesi amacıyla kamuya açık eÄŸitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak ,

25- Nitelikli eleman yetiştirmek maksadıyla eğitim kurumları ile ortak faaliyetlerde bulunmak.

26- MesleÄŸin gerektirdiÄŸi hak ve çıkarların korunması ve geliÅŸtirilmesi için yasama ve yürütme organları ile resmi ve özel kurum ve kuruluÅŸlar karşısında üyelerini temsil etmek.

27- Mesleki eÄŸitim ve öÄŸretimde Avrupa Kalite Güvence sisteminin uygulanması ,kapasitenin güçlendirilmesi ,istihdame dilebilirliÄŸin artırılması , giriÅŸimcilik , mesleki ve teknik eÄŸitim konularında faaliyetlerde bulunmak ,

28- Bireysel ve kurumsal eğitim ve danışmanlık hizmetlerivermek ,

29-BT vasıtasıyla ; farkındalık yaratma faaliyetleri ile dernek amacını gerçekleÅŸtirme yolunda hizmet edecek yurt içive yurtdışı diÄŸer faaliyetler,
DerneÄŸin Faaliyet Alanı Dernek biliÅŸim teknolojileri sektöründe faaliyet gösterecek olup ; biliÅŸim teknolojilerini etkinleÅŸtirmeye , insan ve çevre odaklı geliÅŸtirmeye yönelik mesleki ve teknik eÄŸitimler ,araÅŸtırmalar ve uygulamalar ile sosyal ve kültürel konularda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.


Üye Olma Hakkı ve Üyelik Ä°ÅŸlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneÄŸin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doÄŸrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüÄŸü koÅŸullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kiÅŸi bu derneÄŸe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kiÅŸilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleÅŸme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koÅŸul aranmaz.Dernek baÅŸkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik baÅŸvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliÄŸe kabul veya isteÄŸin reddi ÅŸeklinde karara baÄŸlanır ve sonuç yazıyla baÅŸvuru sahibine bildirilir. BaÅŸvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.DerneÄŸin asıl üyeleri, derneÄŸin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliÄŸe kabul edilen kiÅŸilerdir.DerneÄŸe maddi ve manevi bakımdan önemli destek saÄŸlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla,dernekten çıkma hakkına sahiptir.Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaÅŸtığı anda çıkışiÅŸlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneÄŸeolan birikmiÅŸ borçlarını sona erdirmez.
Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliÄŸinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüÄŸüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara raÄŸmen üyelik aidatını altı ay içindeödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma ÅŸartlarını kaybetmiÅŸ olmak,Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetimkurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterindensilinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.


Dernek Organları

Madde 6-DerneÄŸin organları aÅŸağıda gösterilmiÅŸtir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,
Dernek Genel Kurulunun KuruluÅŸ Åžekli, ToplanmaZamanı ve ÇaÄŸrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneÄŸin en yetkili karar organıolup; derneÄŸe kayıtlı üyelerden oluÅŸur.Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olaÄŸan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüÄŸü hallerde veya dernek üyelerinden beÅŸte birinin yazılı isteÄŸi üzerine otuz gün içinde olaÄŸanüstü toplanır.OlaÄŸan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çaÄŸrılır.Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa;üyelerden birinin baÅŸvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genelkurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇaÄŸrı Usulü*

Yönetim kurulu, dernek tüzüÄŸüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeÅŸ gün önceden, günü, saati,yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çaÄŸrılır.Bu çaÄŸrıda, çoÄŸunluk saÄŸlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. Ä°lk toplantı ile ikinci toplantı arasındakis üre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.Toplantı, çoÄŸunluk saÄŸlanamaması sebebinin dışında baÅŸka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleride belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çaÄŸrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ä°kinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göreyeniden çaÄŸrılır.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.Toplantı Usulü*Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin saltçoÄŸunluÄŸunun, tüzük deÄŸiÅŸikliÄŸi ve derneÄŸin feshi hallerinde iseüçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoÄŸunluÄŸun saÄŸlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoÄŸunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiÅŸ kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.Toplantı yeter sayısı saÄŸlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu baÅŸkanı veya görevlendireceÄŸi yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı saÄŸlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir baÅŸkan ve yeteri kadar baÅŸkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluÅŸturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.Toplantının yönetimi ve güvenliÄŸinin saÄŸlanması divan baÅŸkanına aittir.Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüÅŸülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüÅŸülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu ÅŸahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kiÅŸinin üye olması halinde, tüzel kiÅŸinin yönetim kurulu baÅŸkanı veya temsille görevlendireceÄŸi kiÅŸi oy kullanır. Toplantıda görüÅŸülen konular ve alınan kararlar bir tutanaÄŸa yazılır ve divan baÅŸkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diÄŸer belgeler yönetim kurulu baÅŸkanına teslim edilir. Yönetim kurulu baÅŸkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.


Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Åžekilleri

Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa,oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,genel kurul baÅŸkanının belirteceÄŸi yöntem uygulanır.Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı baÅŸkanı tarafından mühürlenmiÅŸ kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereÄŸi yapıldıktan sonra içi boÅŸ bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoÄŸunluÄŸuyla alınır. Åžu kadar ki, tüzük deÄŸiÅŸikliÄŸi ve derneÄŸin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoÄŸunluÄŸuyla alınabilir.


Toplantısız veya ÇaÄŸrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınankararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çaÄŸrıusulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.Bu ÅŸekilde karar alınması olaÄŸan toplantı yerine geçmez.


Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-AÅŸağıda yazılı hususlar genel kurulca görüÅŸülüp karara baÄŸlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüÄŸünün deÄŸiÅŸtirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüÅŸülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüÅŸülüp aynen veya deÄŸiÅŸtirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya deÄŸiÅŸtirilere konaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisiolmayan baÅŸkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9-DerneÄŸin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluÅŸlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-DerneÄŸin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diÄŸer önerilerinin incelenip karara baÄŸlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diÄŸer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneÄŸin diÄŸer organlarını denetler ve onlarıhaklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.Genel kurul, üyeliÄŸe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. DerneÄŸin en yetkili organı olarak derneÄŸin diÄŸer bir organına verilmemiÅŸ olan iÅŸleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun TeÅŸkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim kurulu, beÅŸ asıl ve beÅŸ yedek üye olarak genel kurulca seçilir.Yönetim kurulu, seçimden sonra ki ilk toplantısında bir kararla görev bölüÅŸümü yaparak baÅŸkan, baÅŸkan yardımcısı,sekreter, sayman ve üye'yi belirler.  Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi ÅŸartıyla herzaman toplantıya çaÄŸrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoÄŸunluÄŸu ile alınır.Yönetim kurulu asıl üyeliÄŸinde istifa veya baÅŸka sebeplerden dolayı boÅŸalma olduÄŸu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluÄŸu sırasına göre yedek üyelerin göreve çaÄŸrılması mecburidir.


Yönetim Kurulunun Görev ve YetkileriYönetim kurulu aÅŸağıdaki hususları yerine getirir.

1-DerneÄŸi temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerindenbir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına iliÅŸkin iÅŸlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-DerneÄŸin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiÄŸi yetki ile taşınmaz mal satın almak,derneÄŸe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inÅŸa ettirmek, kira sözleÅŸmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını saÄŸlamak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneÄŸin iÅŸletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurulasunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını saÄŸlamak,

9-DerneÄŸe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-DerneÄŸin amacını gerçekleÅŸtirmek için her çeÅŸit kararıalmak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiÄŸi diÄŸer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
Denetim Kurulunun TeÅŸkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.Denetim kurulu asıl üyeliÄŸinde istifa veya baÅŸka sebeplerden dolayı boÅŸalma olduÄŸu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluÄŸu sırasına göre yedek üyelerin göreve çaÄŸrılması mecburidir.


Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneÄŸin, tüzüÄŸünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleÅŸtirilmesi için sürdürüleceÄŸi belirtilen çalışma konuları doÄŸrultusunda faaliyet gösterip göstermediÄŸini, defter,hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüÄŸüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüÄŸünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu;gerektiÄŸinde genel kurulu toplantıya çağırır.


Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriÅŸ ödentisi olarak 10 TL, aylık olarakta 1 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kiÅŸilerin kendi isteÄŸi ile derneÄŸe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı,gezi ve eÄŸlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden saÄŸlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-DerneÄŸin, amacını gerçekleÅŸtirmek için ihtiyaç duyduÄŸu geliri temin etmek amacıyla giriÅŸtiÄŸi ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-DiÄŸer gelirler.


DerneÄŸin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

Madde 13-Defter tutma esasları; Dernekte, iÅŸletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak,yıllık brüt gelirin Dernekler YönetmeliÄŸinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aÅŸması durumunda takip eden hesap döneminden baÅŸlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düÅŸülürse, takip eden yıldan itibaren iÅŸletme hesabı esasına dönülebilir.Yukarıda belirtilen hadde baÄŸlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. DerneÄŸin ticari iÅŸletmesi açılması durumunda, bu ticari iÅŸletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. Kayıt Usulü DerneÄŸin defter ve kayıtları Dernekler YönetmeliÄŸinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. Tutulacak Defterler Dernekte, aÅŸağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacakesaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: DerneÄŸe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneÄŸe giriÅŸ ve çıkış tarihleri bu deftere iÅŸlenir.Üyelerin ödedikleri giriÅŸ ve yıllık aidat miktarları bu deftere iÅŸlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluylagelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-DemirbaÅŸ Defteri: DerneÄŸe ait demirbaÅŸların edinme tarihi ve ÅŸekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düÅŸürülmesi bu deftere iÅŸlenir.

5-Ä°ÅŸletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere iÅŸlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aÅŸağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Budefterlerin tutulma usulü ile kayıt ÅŸekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiÄŸi yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel TebliÄŸleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya baÅŸlamadan önce il dernekler müdürlüÄŸüne veya notere tasdikettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda,her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. Gelir Tablosu ve Bilanço DüzenlenmesiÄ°ÅŸletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumundayıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler YönetmeliÄŸi EK-16'da belirtilen) "Ä°ÅŸletme Hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel TebliÄŸlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.


DerneÄŸin Gelir ve Gider Ä°ÅŸlemleri*

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri; Dernek gelirleri, (Dernekler YönetmeliÄŸi EK- 17'de örneÄŸibulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fiÅŸi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.

Ancak derneÄŸin,Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler YönetmeliÄŸi EK-13'te örneÄŸi bulunan)"Gider Makbuzu" düzenlenir.Dernek tarafından kiÅŸi, kurum veya kuruluÅŸlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler YönetmeliÄŸi EK-14'te örneÄŸi bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. KiÅŸi, kurum veya kuruluÅŸlar tarafından derneÄŸe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler YönetmeliÄŸi EK-15'te örneÄŸi bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.


Alındı Belgeleri Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri"(Dernekler YönetmeliÄŸi EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta)yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kiÅŸi veya kiÅŸiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine iliÅŸkin hususlarda Dernekler YönetmeliÄŸinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Yetki Belgesi Dernek adına gelir tahsil edecek kiÅŸi veya kiÅŸiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kiÅŸilerin açık kimliÄŸi, imzası ve fotoÄŸraflarını ihtiva eden (Dernekler YönetmeliÄŸi EK- 19'da örneÄŸi bulunan) "Yetki Belgesi " dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu baÅŸkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.  Yetki belgesi ile ilgili deÄŸiÅŸiklikler yönetim kurulu baÅŸkanınca, onbeÅŸ gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kiÅŸiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye baÅŸlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler YönetmeliÄŸinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi; Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diÄŸer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi*

Madde 15-DerneÄŸin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider iÅŸlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına iliÅŸkin (Dernekler YönetmeliÄŸi EK-21'de sunulan)"Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak,her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek baÅŸkanı tarafından mahallin mülki idare amirliÄŸine verilir.

Bildirim YükümlülüÄŸü*

Madde 16- Mülki amirliÄŸe yapılacak bildirimler; Genel Kurul Sonuç Bildirimi OlaÄŸan veya olaÄŸanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diÄŸer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (DerneklerYönetmeliÄŸi EK-3' te sunulan) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri yönetim kurulu baÅŸkanı tarafından mülki idare amirliÄŸine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan baÅŸkanı, baÅŸkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneÄŸi,

2-Tüzük deÄŸiÅŸikliÄŸi yapılmışsa, tüzüÄŸün deÄŸiÅŸen maddelerinin yeni ve eski ÅŸekli ile dernek tüzüÄŸünün son ÅŸeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneÄŸi eklenir. Taşınmazların Bildirilmesi DerneÄŸin edindiÄŸi taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler YönetmeliÄŸi EK-26'da sunulan)"Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliÄŸine bildirilir. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi Dernek tarafından, yurt dışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler YönetmeliÄŸi EK-4'te belirtilen) "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi" iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliÄŸine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususundaalınmış yönetim kurulu kararı örneÄŸi, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleÅŸme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba iliÅŸkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneÄŸi de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim ÅŸartının yerine getirilmesi zorunludur.Kamu Kurum ve KuruluÅŸları Ä°le Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim DerneÄŸin görev alanına iliÅŸkin konularda kamu kurum ve kuruluÅŸları ile yürüttüÄŸü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneÄŸi (Dernekler YönetmeliÄŸi EK- 23'de gösterilen) "Proje Bildirimi"ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduÄŸu yerin valiliÄŸine verilir.

DeÄŸiÅŸikliklerin Bildirilmesi


DerneÄŸin yerleÅŸim yerinde meydana gelen deÄŸiÅŸiklik(Dernekler YönetmeliÄŸi EK-24'te belirtilen) "YerleÅŸim Yeri DeÄŸiÅŸiklik Bildirimi"; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen deÄŸiÅŸiklikler (DerneklerYönetmeliÄŸi EK-25'te belirtilen) "Dernek OrganlarındakiDeÄŸiÅŸiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, deÄŸiÅŸikliÄŸi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliÄŸine bildirilir. Dernek tüzüÄŸünde yapılan deÄŸiÅŸikliklerde tüzük deÄŸiÅŸikliÄŸinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliÄŸine bildirilir.

DerneÄŸin Ä°ç Denetimi

Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceÄŸi gibi, bağımsız denetim kuruluÅŸlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluÅŸlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüÄŸünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneÄŸin denetimi gerçekleÅŸtirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu,gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluÅŸlarına denetim yaptırabilir.

DerneÄŸin Borçlanma Usulleri

Madde 18-Dernek amacını gerçekleÅŸtirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceÄŸi gibi nakit olarakta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneÄŸin gelir kaynakları ilekarşılanamayacak miktarlarda ve derneÄŸi ödeme güçlüÄŸüne düÅŸürecek nitelikte yapılamaz.

TüzüÄŸün Ne Åžekilde DeÄŸiÅŸtirileceÄŸi

Madde 19-Tüzük deÄŸiÅŸikliÄŸi genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük deÄŸiÅŸikliÄŸi yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoÄŸunluÄŸu aranır.ÇoÄŸunluÄŸun saÄŸlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoÄŸunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük deÄŸiÅŸikliÄŸi için gerekli olan karar çoÄŸunluÄŸu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 20-Genel kurul, her zaman derneÄŸin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüÅŸülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoÄŸunluÄŸu aranır .ÇoÄŸunluÄŸun saÄŸlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoÄŸunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoÄŸunluÄŸu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Tasfiye Ä°ÅŸlemleri Genel kurulca fesih kararı verildiÄŸinde, derneÄŸin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluÅŸan tasfiye kurulunca yapılır. Bu iÅŸlemlere, feshe iliÅŸkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliÄŸinden sona erme halinin kesinleÅŸtiÄŸi tarihten itibaren baÅŸlanır. Tasfiye süresi içinde bütün iÅŸlemlerde dernek adında "Tasfiye Halinde Çukurova BiliÅŸim Teknolojileri EÄŸitim Ve AraÅŸtırma DerneÄŸi" ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneÄŸin para,mal ve haklarının tasfiyesi iÅŸlemlerini baÅŸtan sonuna kada rtamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneÄŸin hesaplarını inceler. Ä°nceleme esnasında derneÄŸe ait defterler,alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diÄŸer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanaÄŸa baÄŸlanır. Tasfiye iÅŸlemeleri sırasında derneÄŸin alacaklılarına çaÄŸrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. DerneÄŸin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda,devredilecek yer belirlenmemiÅŸse derneÄŸin bulunduÄŸu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiÄŸi tarihte en fazla üyeye sahip derneÄŸe devredilir.Tasfiyeye iliÅŸkin tüm iÅŸlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye iÅŸlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. DerneÄŸin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal iÅŸlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin tüzük deÄŸiÅŸikliÄŸi oylaması bulunduÄŸu yerin mülki idare amirliÄŸine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.DerneÄŸin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beÅŸ yıldır.

Hüküm EksikliÄŸi

Madde 21-Bu tüzükte belirtilmemiÅŸ hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler YönetmeliÄŸi ve ilgili diÄŸer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-Ä°lk genel kurulda dernek organları oluÅŸturulana kadar, derneÄŸi temsil edecek ve dernekle ilgili iÅŸ ve iÅŸlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aÅŸağıda belirtilmiÅŸtir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;Adı ve Soyadı:Görev Unvanı:
BAÅžKAN
Gürkan YAKIN
BAÅžKAN YARDIMCISI
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Bu tüzük 21 (Yirmibir) madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.
(Not:(*) Yıldız ile iÅŸaretli madde veya bölümler tüzüktebulunması zorunlu hususlardan deÄŸildir. Bu tüzükte yer alankırmızı renkle ve altı çizili yazılanlar Mevzuata aykırı olmamak ÅŸartıyla deÄŸiÅŸtirilebilecek hususlardır. KuruluÅŸu eski olan ve tüzüÄŸünü tamamen deÄŸiÅŸtirecek derneklerde "Geçici yönetimkurulu üyeleri" yerine "mevcut yönetim kurulu" yazılır.)Toplam Ziyaret: 974803 Online Ziyaretçi: 3 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 6945 Bugünlük Ziyaret: 106