Site Map

Bugün : 23.01.2022

Kanunlar

Resmî Gazete

Sayı : 26530

KANUN

Ä°NTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESÄ° VE BU YAYINLAR YOLUYLA Ä°ÅžLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDÄ°LMESÄ° HAKKINDA KANUN

Kanun No. 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik saÄŸlayıcı, yer saÄŸlayıcı, eriÅŸim saÄŸlayıcı ve toplu kullanım saÄŸlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında iÅŸlenen belirli suçlarla içerik, yer ve eriÅŸim saÄŸlayıcıları üzerinden mücadeleye iliÅŸkin esas ve usûlleri düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2 - (1) Bu Kanunun uygulamasında; 
a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,
b) BaÅŸkanlık: Kurum bünyesinde bulunan Telekomünikasyon Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlığını, 
c) BaÅŸkan: Telekomünikasyon Ä°letiÅŸim BaÅŸkanını,
ç) Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimini,
d) EriÅŸim: Bir internet ortamına baÄŸlanarak kullanım olanağı kazanılmasını, 
e) EriÅŸim saÄŸlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına eriÅŸim olanağı saÄŸlayan her türlü gerçek veya tüzel kiÅŸileri,
f) Ä°çerik saÄŸlayıcı: Ä°nternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, deÄŸiÅŸtiren ve saÄŸlayan gerçek veya tüzel kiÅŸileri,
g) Ä°nternet ortamı: HaberleÅŸme ile kiÅŸisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluÅŸturulan ortamı,
ÄŸ) Ä°nternet ortamında yapılan yayın: Ä°nternet ortamında yer alan ve içeriÄŸine belirsiz sayıda kiÅŸilerin ulaÅŸabileceÄŸi verileri,
h) Ä°zleme: Ä°nternet ortamındaki verilere etki etmeksizin bilgi ve verilerin takip edilmesini, 
ı) Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,
i) Toplu kullanım saÄŸlayıcı: KiÅŸilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı saÄŸlayanı,
j) Trafik bilgisi: Ä°nternet ortamında gerçekleÅŸtirilen her türlü eriÅŸime iliÅŸkin olarak taraflar, zaman, süre, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve baÄŸlantı noktaları gibi deÄŸerleri, 
k) Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde iÅŸlem yapılabilen her türlü deÄŸeri,
l) Yayın: Ä°nternet ortamında yapılan yayını, 
m) Yer saÄŸlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri saÄŸlayan veya iÅŸleten gerçek veya tüzel kiÅŸileri,
ifade eder. 

Bilgilendirme yükümlülüÄŸü

MADDE 3 - (1) Ä°çerik, yer ve eriÅŸim saÄŸlayıcıları, yönetmelikle belirlenen esas ve usûller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaÅŸabileceÄŸi ÅŸekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür.
(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen yükümlülüÄŸü yerine getirmeyen içerik, yer veya eriÅŸim saÄŸlayıcısına BaÅŸkanlık tarafından ikibin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

Ä°çerik saÄŸlayıcının sorumluluÄŸu 

MADDE 4 - (1) Ä°çerik saÄŸlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduÄŸu her türlü içerikten sorumludur. 
(2) Ä°çerik saÄŸlayıcı, baÄŸlantı saÄŸladığı baÅŸkasına ait içerikten sorumlu deÄŸildir. Ancak, sunuÅŸ biçiminden, baÄŸlantı saÄŸladığı içeriÄŸi benimsediÄŸi ve kullanıcının söz konusu içeriÄŸe ulaÅŸmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur.

Yer saÄŸlayıcının yükümlülükleri 

MADDE 5 - (1) Yer saÄŸlayıcı, yer saÄŸladığı içeriÄŸi kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araÅŸtırmakla yükümlü deÄŸildir. 
(2) Yer saÄŸlayıcı, yer saÄŸladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluÄŸu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduÄŸu ölçüde hukuka aykırı içeriÄŸi yayından kaldırmakla yükümlüdür.

EriÅŸim saÄŸlayıcının yükümlülükleri

MADDE 6 - (1) EriÅŸim saÄŸlayıcı;
a) Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, bu Kanun hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkânı bulunduÄŸu ölçüde eriÅŸimi engellemekle,
b) SaÄŸladığı hizmetlere iliÅŸkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doÄŸruluÄŸunu, bütünlüÄŸünü ve gizliliÄŸini saÄŸlamakla, 
c) Faaliyetine son vereceÄŸi tarihten en az üç ay önce durumu Kuruma, içerik saÄŸlayıcılarına ve müÅŸterilerine bildirmek ve trafik bilgilerine iliÅŸkin kayıtları yönetmelikte belirtilen esas ve usûllere uygun olarak Kuruma teslim etmekle,
yükümlüdür. 
(2) EriÅŸim saÄŸlayıcı, kendisi aracılığıyla eriÅŸilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluÄŸu gerektirip gerektirmediÄŸini kontrol etmekle yükümlü deÄŸildir. 
(3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan yükümlülüklerden birini yerine getirmeyen eriÅŸim saÄŸlayıcısına BaÅŸkanlık tarafından onbin Yeni Türk Lirasından ellibin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

Toplu kullanım saÄŸlayıcıların yükümlülükleri 

MADDE 7 - (1) Ticarî amaçla toplu kullanım saÄŸlayıcılar, mahallî mülkî amirden izin belgesi almakla yükümlüdür. Ä°zne iliÅŸkin bilgiler otuz gün içinde mahallî mülkî amir tarafından Kuruma bildirilir. Bunların denetimi mahallî mülkî amirler tarafından yapılır. Ä°zin belgesinin verilmesine ve denetime iliÅŸkin esas ve usûller, yönetmelikle düzenlenir. 
(2) Ticarî amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün toplu kullanım saÄŸlayıcılar, konusu suç oluÅŸturan içeriklere eriÅŸimi önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür. 
(3) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüÄŸe aykırı hareket eden kiÅŸiye mahallî mülkî amir tarafından üçbin Yeni Türk Lirasından onbeÅŸbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

EriÅŸimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi 

MADDE 8 - (1) Ä°nternet ortamında yapılan ve içeriÄŸi aÅŸağıdaki suçları oluÅŸturduÄŸu hususunda yeterli ÅŸüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak eriÅŸimin engellenmesine karar verilir:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; 
1) Ä°ntihara yönlendirme (madde 84), 
2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),
3) UyuÅŸturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaÅŸtırma (madde 190), 
4) SaÄŸlık için tehlikeli madde temini (madde 194), 
5) Müstehcenlik (madde 226), 
6) FuhuÅŸ (madde 227),
7) Kumar oynanması için yer ve imkân saÄŸlama (madde 228),
suçları.
b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine Ä°ÅŸlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.
(2) EriÅŸimin engellenmesi kararı, soruÅŸturma evresinde hâkim, kovuÅŸturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. SoruÅŸturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da eriÅŸimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır. Koruma tedbiri olarak verilen eriÅŸimin engellenmesine iliÅŸkin karara 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir. 
(3) Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen eriÅŸimin engellenmesi kararının birer örneÄŸi, gereÄŸi yapılmak üzere BaÅŸkanlığa gönderilir. 
(4) Ä°çeriÄŸi birinci fıkrada belirtilen suçları oluÅŸturan yayınların içerik veya yer saÄŸlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer saÄŸlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriÄŸi birinci fıkranın (a) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde yazılı suçları oluÅŸturan yayınlara iliÅŸkin olarak eriÅŸimin engellenmesi kararı re'sen BaÅŸkanlık tarafından verilir. Bu karar, eriÅŸim saÄŸlayıcısına bildirilerek gereÄŸinin yerine getirilmesi istenir.
(5) EriÅŸimin engellenmesi kararının gereÄŸi, derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren yirmidört saat içinde yerine getirilir. 
(6) BaÅŸkanlık tarafından verilen eriÅŸimin engellenmesi kararının konusunu oluÅŸturan yayını yapanların kimliklerinin belirlenmesi halinde, BaÅŸkanlık tarafından, Cumhuriyet baÅŸsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 
(7) SoruÅŸturma sonucunda kovuÅŸturmaya yer olmadığı kararı verilmesi halinde, eriÅŸimin engellenmesi kararı kendiliÄŸinden hükümsüz kalır. Bu durumda Cumhuriyet savcısı, kovuÅŸturmaya yer olmadığı kararının bir örneÄŸini BaÅŸkanlığa gönderir. 
(8) KovuÅŸturma evresinde beraat kararı verilmesi halinde, eriÅŸimin engellenmesi kararı kendiliÄŸinden hükümsüz kalır. Bu durumda mahkemece beraat kararının bir örneÄŸi BaÅŸkanlığa gönderilir. 
(9) Konusu birinci fıkrada sayılan suçları oluÅŸturan içeriÄŸin yayından çıkarılması halinde; eriÅŸimin engellenmesi kararı, soruÅŸturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuÅŸturma evresinde mahkeme tarafından kaldırılır. 
(10) Koruma tedbiri olarak verilen eriÅŸimin engellenmesi kararının gereÄŸini yerine getirmeyen yer veya eriÅŸim saÄŸlayıcılarının sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren baÅŸka bir suç oluÅŸturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(11) Ä°darî tedbir olarak verilen eriÅŸimin engellenmesi kararının yerine getirilmemesi halinde, BaÅŸkanlık tarafından eriÅŸim saÄŸlayıcısına, onbin Yeni Türk Lirasından yüzbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ä°darî para cezasının verildiÄŸi andan itibaren yirmidört saat içinde kararın yerine getirilmemesi halinde ise BaÅŸkanlığın talebi üzerine Kurum tarafından yetkilendirmenin iptaline karar verilebilir. 
(12) Bu Kanunda tanımlanan kabahatler dolayısıyla BaÅŸkanlık veya Kurum tarafından verilen idarî para cezalarına iliÅŸkin kararlara karşı, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı Ä°darî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre kanun yoluna baÅŸvurulabilir.

Ä°çeriÄŸin yayından çıkarılması ve cevap hakkı 

MADDE 9 - (1) Ä°çerik nedeniyle hakları ihlâl edildiÄŸini iddia eden kiÅŸi, içerik saÄŸlayıcısına, buna ulaÅŸamaması halinde yer saÄŸlayıcısına baÅŸvurarak kendisine iliÅŸkin içeriÄŸin yayından çıkarılmasını ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabı bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasını isteyebilir. Ä°çerik veya yer saÄŸlayıcı kendisine ulaÅŸtığı tarihten itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirir. Bu süre zarfında talep yerine getirilmediÄŸi takdirde reddedilmiÅŸ sayılır. 
(2) Talebin reddedilmiÅŸ sayılması halinde, kiÅŸi onbeÅŸ gün içinde yerleÅŸim yeri sulh ceza mahkemesine baÅŸvurarak, içeriÄŸin yayından çıkarılmasına ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabın bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu talebi üç gün içinde duruÅŸma yapmaksızın karara baÄŸlar. Sulh ceza hâkiminin kararına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. 
(3) Sulh ceza hâkiminin kesinleÅŸen kararının, birinci fıkraya göre yapılan baÅŸvuruyu yerine getirmeyen içerik veya yer saÄŸlayıcısına tebliÄŸinden itibaren iki gün içinde içerik yayından çıkarılarak hazırlanan cevabın yayımlanmasına baÅŸlanır. 
(4) Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen ÅŸartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kiÅŸi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ä°çerik veya yer saÄŸlayıcının tüzel kiÅŸi olması halinde, bu fıkra hükmü yayın sorumlusu hakkında uygulanır. 

Ä°darî yapı ve görevler

MADDE 10 - (1) Kanunla verilen görevler, Kurum bünyesinde bulunan BaÅŸkanlıkça yerine getirilir. 
(2) Bu Kanunla ekli listedeki kadrolar ihdas edilerek BaÅŸkanlığın hizmetlerinde kullanılmak üzere 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununa ekli (II) sayılı listeye eklenmiÅŸtir. BaÅŸkanlık bünyesindeki iletiÅŸim uzmanlarına, Kurumda çalışan Telekomünikasyon Uzmanlarına uygulanan malî, sosyal hak ve yardımlara iliÅŸkin hükümler uygulanır. Ä°letiÅŸim Uzmanı olarak BaÅŸkanlığa atanan personelin hakları saklı kalmak kaydıyla, kariyer sistemi, Kanunun yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
(3) BaÅŸkanlığa Kanunla verilen görevlere iliÅŸkin olarak yapılacak her türlü mal veya hizmet alımları, ceza ve ihalelerden yasaklama iÅŸleri hariç, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu Ä°hale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu Ä°hale SözleÅŸmeleri Kanunu hükümlerine tâbi olmaksızın Kurum bütçesinden karşılanır. 
(4) Kanunlarla verilen diÄŸer yetki ve görevleri saklı kalmak kaydıyla, BaÅŸkanlığın bu Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri ÅŸunlardır:
a) Bakanlık, kolluk kuvvetleri, ilgili kamu kurum ve kuruluÅŸları ile içerik, yer ve eriÅŸim saÄŸlayıcılar ve ilgili sivil toplum kuruluÅŸları arasında koordinasyon oluÅŸturarak internet ortamında yapılan ve bu Kanun kapsamına giren suçları oluÅŸturan içeriÄŸe sahip faaliyet ve yayınları önlemeye yönelik çalışmalar yapmak, bu amaçla, gerektiÄŸinde, her türlü giderleri yönetmelikle belirlenecek esas ve usûller dahilinde Kurumca karşılanacak çalışma kurulları oluÅŸturmak.
b) Ä°nternet ortamında yapılan yayınların içeriklerini izleyerek, bu Kanun kapsamına giren suçların iÅŸlendiÄŸinin tespiti halinde, bu yayınlara eriÅŸimin engellenmesine yönelik olarak bu Kanunda öngörülen gerekli tedbirleri almak. 
c) Ä°nternet ortamında yapılan yayınların içeriklerinin izlenmesinin hangi seviye, zaman ve ÅŸekilde yapılacağını belirlemek.
ç) Kurum tarafından iÅŸletmecilerin yetkilendirilmeleri ile mülkî idare amirlerince ticarî amaçlı toplu kullanım saÄŸlayıcılara verilecek izin belgelerinde filtreleme ve bloke etmede kullanılacak sistemlere ve yapılacak düzenlemelere yönelik esas ve usûlleri belirlemek.
d) Ä°nternet ortamındaki yayınların izlenmesi suretiyle bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçların iÅŸlenmesini önlemek için izleme ve bilgi ihbar merkezi dahil, gerekli her türlü teknik altyapıyı kurmak veya kurdurmak, bu altyapıyı iÅŸletmek veya iÅŸletilmesini saÄŸlamak.
e) Ä°nternet ortamında herkese açık çeÅŸitli servislerde yapılacak filtreleme, perdeleme ve izleme esaslarına göre donanım üretilmesi veya yazılım yapılmasına iliÅŸkin asgari kriterleri belirlemek.
f) Bilişim ve internet alanındaki uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
g) Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçların, internet ortamında iÅŸlenmesini konu alan her türlü temsili görüntü, yazı veya sesleri içeren ürünlerin tanıtımı, ülkeye sokulması, bulundurulması, kiraya verilmesi veya satışının önlenmesini teminen yetkili ve görevli kolluk kuvvetleri ile soruÅŸturma mercilerine, teknik imkânları dahilinde gereken her türlü yardımda bulunmak ve koordinasyonu saÄŸlamak.
(5) BaÅŸkanlık; Bakanlık tarafından 3348 sayılı UlaÅŸtırma Bakanlığının TeÅŸkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca, Adalet Bakanlığı, Ä°çiÅŸleri Bakanlığı, çocuk, kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanlığı ile Kurum ve ihtiyaç duyulan diÄŸer bakanlık, kamu kurum ve kuruluÅŸları ile internet servis saÄŸlayıcıları ve ilgili sivil toplum kuruluÅŸları arasından seçilecek bir temsilcinin katılımı suretiyle teÅŸkil edilecek Ä°nternet Kurulu ile gerekli iÅŸbirliÄŸi ve koordinasyonu saÄŸlar; bu Kurulca izleme, filtreleme ve engelleme yapılacak içeriÄŸi haiz yayınların tespiti ve benzeri konularda yapılacak öneriler ile ilgili gerekli her türlü tedbir veya kararları alır.

Yönetmelikler 

MADDE 11 - (1) Bu Kanunun uygulanmasına iliÅŸkin esas ve usûller, Adalet, Ä°çiÅŸleri ve UlaÅŸtırma bakanlıklarının görüÅŸleri alınarak BaÅŸbakanlık tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir. Bu yönetmelikler, Kanunun yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren dört ay içinde çıkarılır. 
(2) Yer veya eriÅŸim saÄŸlayıcı olarak faaliyet icra etmek isteyen kiÅŸilere, telekomünikasyon yoluyla iletiÅŸim konusunda yetkilendirme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın, yer veya eriÅŸim saÄŸlayıcı olarak faaliyet icra etmesi amacıyla yetkilendirme belgesi verilmesine iliÅŸkin esas ve usûller, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik, Kanunun yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren beÅŸ ay içinde çıkarılır.

İlgili kanunlarda yapılan değişiklikler

MADDE 12 - (1) 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 2 nci maddesinin (f) bendine aÅŸağıdaki cümle eklenmiÅŸtir. 
"Bu idarî para cezalarına iliÅŸkin kararlara karşı, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı Ä°darî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre kanun yoluna baÅŸvurulabilir."
(2) 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 7 nci maddesinin onuncu fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "belirtilen" ibaresinden sonra gelmek üzere "telekomünikasyon yoluyla yapılan iletiÅŸime iliÅŸkin" ibaresi eklenmiÅŸ, ikinci cümlesi "OluÅŸturulan bu BaÅŸkanlık bir baÅŸkan ile daire baÅŸkanlıklarından oluÅŸur." ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.
(3) 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Kurulca belirlenecek esas ve usûller çerçevesinde, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu Ä°hale Kanununun 22 nci maddesinde belirtilen doÄŸrudan temin usûlüyle serbest avukatlar veya avukatlık ortaklıklarıyla avukat sözleÅŸmeleri akdedilebilir."
(4) 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet Ä°stihbarat Hizmetleri ve Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatı Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi "4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinin (14) numaralı alt bendi kapsamında yapılacak dinlemeler de bu merkez üzerinden yapılır." ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ; dördüncü fıkrasında yer alan "Ancak" ibaresinden sonra gelmek üzere "casusluk faaliyetlerinin tespiti ve" ibaresi eklenmiÅŸ; altıncı fıkrasının üçüncü cümlesinde geçen "Bu madde" ibaresi "Bu fıkra" olarak deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

GEÇÄ°CÄ° MADDE 1 - 
(1) BaÅŸkanlığın kuruluÅŸtaki hizmet binasının yapımı, ceza ve ihalelerden yasaklama iÅŸleri hariç, Kamu Ä°hale Kanunu ve Kamu Ä°hale SözleÅŸmeleri Kanunu hükümlerine tâbi olmaksızın Kurum bütçesinden karşılanır. 

(2) Halen faaliyet icra eden ticarî amaçla toplu kullanım saÄŸlayıcılar, bu Kanunun yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren altı ay içinde 7 nci maddeye göre alınması gereken izin belgesini temin etmekle yükümlüdürler. 
(3) Halen yer veya eriÅŸim saÄŸlayıcı olarak faaliyet icra eden kiÅŸilere, Kurum tarafından, telekomünikasyon yoluyla iletiÅŸim konusunda yetkilendirme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın, yer veya eriÅŸim saÄŸlayıcı olarak faaliyet icra etmesi amacıyla bir yetkilendirme belgesi düzenlenir. 

Yürürlük 

MADDE 13 - (1) Bu Kanunun; 
a) 3 üncü ve 8 inci maddeleri, yayımı tarihinden altı ay sonra, 
b) DiÄŸer maddeleri yayımı tarihinde, 
yürürlüÄŸe girer. 

Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
22/5/2007Toplam Ziyaret: 974803 Online Ziyaretçi: 5 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 5525 Bugünlük Ziyaret: 106